Soome Looduskaitse Seltsi Uusimaa osakond, Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ring vaidlustasid eile, 15. märtsil Soome Vaasa halduskohtus Nord Stream AG-le Soome ametkondade poolt väljastatud veekasutusloa gaasitrassi rajamiseks Soome territoriaalmeres. Kohtule esitatud avalduse alusel taotletakse välja antud loa tühistamist.

Loa tühistamist taotletakse järgnevatel asjaoludel:

- avalikkusel on puudunud võimalused ülevaate saamiseks võimalike ehitusega kaasnevate mõjude suhtes ja ettepanekute esitamiseks järgnevatel asjaoludel: nii keskkonnamõju hindamise aruanne kui ka selle täiendused on ebapiisavad lõplike otsuste langetamiseks, mitmed lisamaterjalid esitati Soome ametkondadele alles pärast loa avalikustamist ja vahetult enne loa kinnitamist;

- välja antud otsuse aluseks on ebaadekvaatne hinnang Soome lahe põhjasetetes sisalduvate dioksiinide ja teiste mürkkemikaalide kontsentratsioonide osas, mis vabanevad gaasitoru ehitamise käigus. Seeläbi on tõenäoliselt alahinnatud potentsiaalseid mõjusid looduskeskkonnale, sh inimese tervisele;

- torujuhtmete katoodkaitse galvaaniliste anoodidega ei pruugi olla piisav gaasijuhtme kaitsmiseks korrosiooni vastu, mis võib suurendada torujuhtme ohtlikkust. Seeläbi on vajalik täiendavate hinnangute läbiviimine ja tehniliste tingimuste seadmine gaasitoru rajamiseks;


- mõjude hinnang merepõhja heidetud mürgitünnide osas on ebaadekvaatne. Samuti laekus Soome ametivõimudele alles 13.01.2010 lisateave 580 tünni ja muu objekti kohta gaasitrassil. Nende sisu kohta antud hinnangud on oletuslikud.

- mõjude hinnang Läänemere hüljestele ei ole koostatud tänapäevaste uurimismetoodikate alusel ja on seeläbi alahinnatud;

- gaasijuhtmele võimaliku infokaabli lisamiseks on vajalik tingimuste seadmine.

Keskkonnaorganisatsioonide senine tegevus:

2. novembril 2009 vaidlustas ELF Soome Vaasa halduskohtus Nord Stream AG loa miinide õhkimiseks gaasijuhtme teel. ELFi väitel  väljastas Lääne-Soome Keskkonnalubade Amet loa, usaldades kriitikavabalt arendaja väiteid. Kohus avalikustab otsuse märtsi teises pooles.

Samuti esitas ELF koos Eesti Rohelise Liikumisega (ERL)  6. jaanuaril 2010 Euroopa Komisjonile ametliku palve uurida, kas Läänemere gaasitrassile luba andes täideti korrektselt Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõudeid. Euroopa Komisjon palus menetluse algatamise otsuse langetamiseks ERLilt ja ELFilt lisadokumente, mis esitati 5. märtsil k.a. Eeldatavasti teeb Euroopa Komisjon  otsuse menetluse algatamise kohta kuu aja jooksul.

Eesti Looduseuurijate Selts vaidlustas 17. novembril 2009 Nord Streamile Taani Energiaagentuuri poolt 20.10.2009 välja antud ehitusloa, mida on asunud menetlema Taani vastav apellatsiooninõukogu (Danish Energy Appeal Committee).