Tallinna linnavalitsus esitas täna volikogule otsuse eelnõu, millega soovitakse algatada „Tallinna ringmajanduse arengukava 2035“ koostamine ja luua samal ajal strateegiasse „Tallinn 2035“ uus tegevusvaldkond „Ringmajandus“.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm avaldas heameelt võimaluse üle tuua selgust ringmajanduse tähendusse kogu linna juhtimise juures, mitte üksnes jäätmehoolduses.

“On viimane aeg, et hakkaksime seadma esikohale seda, milliseid tooteid ja teenuseid linnas kasutatakse ja pakutakse, milliseid töökohti ja oskuseid väärtustame ning millist rolli mängib kogukond, et meie linn oleks puhas ja siinne elukeskkond meeldiv. Lisaks on ringmajanduses ka palju sotsiaalseid mõõdikuid. Meie eesmärk on neid kirjeldada ja lähtuda neist ka linna juhtimises,” selgitas Vimm.

Esimese etapina koostatakse „Ringmajanduse valdkonna arengukava 2035“ strateegiasse „Tallinn 2035“ uut tegevusvaldkonda kirjeldav peatükk „Ringmajandus“, mis esitatakse linnavolikogule menetlemiseks ja kinnitamiseks koos arengukavaga.

Uue tegevusvaldkonna ja selle peatüki loomise eesmärk on määratleda valdkonna visioon, seosed strateegiliste sihtidega, valdkonna rakendamise põhimõtted, eesmärgid koos mõõdikutega, tegevusprogrammid ja olulisemad tegevussuunad.

Arengukavas luuakse seosed linna teiste tegevusvaldkondade, -programmide ja -suundadega. Mõtestatakse lahti, kuidas osaleb ringmajandus teiste valdkondade eesmärkide elluviimises ja vastupidi. Lisaks uuritakse, kuidas aitab ringmajanduse tegevusvaldkond kaasa süsinikuheite 40% vähendamisele (võrreldes aastaga 2007) ja kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 2050. Samuti käsitletakse, kuidas suurendada ringlusse võetud materjali osakaalu üle 65% olmejäätmetest, vähendada segaolmejäätmete mahtu ja ladestatavate jäätmete osakaalu ning võimaldada jäätmetekke vältimist. Lisaks vaadeldakse, kuidas suurendada keskkonnahoidlike kriteeriumidega riigihangete osakaalu ja kuidas panustada jätkusuutlikku turismi.

Arengukava panustab kõige enam strateegia „Tallinn 2035“ strateegilise sihi „Roheline pööre“ saavutamisse ning see koostatakse 2024. aasta veebruarist kuni 2025. aasta juunini. Arengukava koostamise käigus selgitatakse välja analüüside vajadus ja tellitakse need, kirjeldatakse lühidalt lähteolukord, kaasatakse linna ametiasutused ja muud huvirühmad ning luuakse juhtiv töörühm.

Ringmajanduse arengukava avalik arutelu peetakse 2024. aasta novembris-detsembris ja vormistatakse lõplikult linnavalitsuses aprillis-mais 2025.

Arengukava eelnõu, koos „Tallinn 2035“ uue tegevusvaldkonna peatüki „Ringmajandus“ kirjeldusega ning vajadusel muude strateegia „Tallinn 2035“ muutmisettepanekutega, esitatakse linnavolikogule menetlemiseks ja kinnitamiseks 2025. aasta juunis.