Avatud on registreerimine 9. märtsil alustavale esimesele eestikeelsele MOOC-ile „Programmeerimisest maalähedaselt“. Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi e-kursus on avatud täiskasvanud õpihimulisele inimesele, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub.

Kursusel käsitletakse lihtsamaid programmeerimiskeele Python konstruktsioone, õpitakse programmilõikudes vastavalt etteantud ülesandele muutusi tegema ning programme kirjutama. Samuti leitakse seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel.

Kursuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel on tegevad mitmed Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi õppejõud ja üliõpilased lektor Eno Tõnissoni eestvedamisel.

„Tänasel päeval räägitakse üsna palju infotehnoloogia ettevõtetest, idufirmadest jms, sellepärast on inimestel õigus natuke rohkem ka selle valdkonna köögipoolest teada. Sageli ongi oskus programmeerida ettevõtete edulugude aluseks. Kuna paljud inimesed pole seda kunagi õppinud, siis nad isegi ei tea, kuivõrd see neile sobiks või sobinud oleks,” rääkis Tõnisson.

Kursus kestab neli nädalat. Kursuse edukaks lõpetamiseks tuleb arvestada keskmiselt 26 tunni iseseisva tööga ning lahendada nõutud tasemel ülesanded. Korduskursus on planeeritud sügissemestrisse.

Tartu ülikooli MOOC-id on ühe ainepunkti mahuga e-kursused, mille lõpetanutele väljastatakse Tartu ülikooli tunnistus.

MOOC-id võimaldavad eri sihtrühmadele juurdepääsu ülikoolis pakutavale õppele. Nende eesmärk on tutvustada ja mitmekesistada ülikooli õppimisvõimalusi, parandada ülikooliõppe kvaliteeti ja toetada igapäevast õppeprotsessi.

Info MOOC-i kohta.

Registreeri end kursusele.