Maakonnaülese teekaardi loomisega soodustatakse ringmajandusele pühendatud ärimudelite ja ettevõtete teket Tartumaal ning panustatakse tootmise ja tarbimise ökoloogilise jalajälje vähendamisse. Teekaardi eesmärgiks on toetada kliimaneutraalsuse saavutamist hiljemalt 2050. aastaks.

Teekaardi peamiseks sihiks on jäätmetekke vähendamine ning taaskasutuse suurendamine Tartumaal. Võtmevaldkondadeks saavad ühisloome ja kogukonnad, taastuvenergia, jätkusuutlik toidusüsteem, transport ja liikuvus, tööstus ja teenindus. Ringmajanduse teekaart valmib 2024. aastaks ja 2030. aastaks soovitakse Tartumaast teha ringmajanduse eestvedaja Lõuna-Eestis ning hea partner teistele ringmajanduspiirkondadele Eestis ja välismaal.

Ringmajanduse teekaardi loomist ja Tartumaa Säästva arengu kogu algatamist arutati 25. novembril Tartu Loodusmajas toimunud seminaril. Kohal oli pea 40 erinevate organisatsioonide esindajat - kohalike omavalitsuste spetsialistid, teadlased ja spetsialistid Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja Tartu Kõrgemast Kunstikoolist, ettevõtjad, vabaühenduste esindajad ja paljud teised.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et me oleme kõik ise oma elukeskkonna loojad.

„Oleme loonud mitmeid arengudokumente, kuid need on kõigest dokumendid, ellu viib need kogukond. Säästev areng on laiem vaade meie senisele tegevusele.“

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts lisas, et Tartumaa energia- ja kliimakava koostamise üks eesmärke oli määrata valdkonnad ja vajalikud tegevused selleks, et saavutaksime aastaks 2050 kliimaneutraalsuse. „Oleme täna siin, et hakata ühiselt seda protsessi suunamaa ja haldama. Ilma koostööta me seda ei saavuta, seetõttu ongi täna siin nii mitme erineva valdkonna esindajad,“ ütles Tobreluts.

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller julgustas säästva arengu kogu loomist: „säästva arengu kogu on potentsiaaliga algatus, see ongi alguses keeruline, kui soovitakse luua midagi pikaajalist ja püsivamat. See on protsess, mis alguses on paraku pisut ebamäärane ja mis töökäigus asjaosaliste jõul saab selgemad eesmärgid ning tegevussuunad.“

Ringmajanduse rakendamine erinevates valdkondades on suure potentsiaaliga ning pakub märkimisväärset keskkonnasäästu ja sotsiaalset kasu. Lisaks soodustab uute ärimudelite kasutusele võtmine töökohtade teket.

Seminar viidi läbi Euroopa Liidu poolt toetatava projektide 2ISECAP ja TREASoURcE abil. Ringmajanduse teekaarti luuakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" toel.