Tartu linn osaleb projektis "Elurikkuse rohering“, mille eesmärk on suurendada Tartus elurikkust. Koos projekti partneritega luuakse elurikas rohealade võrgustik, mis ühendab olemasolevad rohealad ja moodustab ka uusi rohekoridore.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul soovib Tartu üha enam liikuda tervikliku linnaruumi poole, mis on looduslikult mitmekesine, kaunis ja funktsionaalne. „Koos paljude koostööpartneritega alustame teekonda, kus teaduspõhiste lahenduste abil liigume sellise linnaruumi suunas, kus igas vanuses linlasel on hea värske õhu käes aega veeta ja mis kutsub nii liikuma kui peatuma.“

Tartu linn viib projekti ellu koostöös Aarhusi ja Riia linnadega, Tartu tegemisi toetavad kohapeal Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Kino ja Rohetiiger.

Koos projektipartneritega parandatakse Tartu linna haljasalade liigilist mitmekesisust ja rohekoridoride toimimist, parandatakse linna loodusrikaste elupaikade kättesaadavust külastustaristu ja parema viidastusega, koostatakse linnahaljastuse hooldamise hea tava, töötatakse välja ja juurutatakse elurikkusesõbralikke praktikaid ja põhimõtteid, levitatakse elurikkuse alast teavet linnaelanike hulgas, tehakse koostööd eraaiapidajatega, valmistatakse ette tööriistu andmepõhiste otsuste tegemiseks jne. Samalaadseid tegevusi kordavad projektis ka Aarhus Taanis ja Riia Lätis.

Abilinnapea Gea Kangilaski sõnul vajab Tartu läbimõeldust ja süsteemsust linnaloodusega tegelemisel.

"Just seda see projekt võimaldab koos meie ülikoolidega. Aga väärib rõhutamist, et läbi linna kulgev rohering pole vaid elurikkusele hea, me saame juurde ka 20 kilomeetrit matkaradu ja looduses viibimise võimalusi, mida tartlased on ammu oodanud."

Projekti tulemusel suureneb Tartu linnas elurikkus, paraneb linna vastupanuvõime ekstreemsetele ilmastikuoludele (kuumasaareefekt, valingvihmad jm), tekivad uued rohekoridorid ning paraneb olemasolevate rohealade ja linna servas asuvate looduskaitsealade ökoloogiline seisund.  Rohealade hooldamisel rakendatakse elurikkusesõbralikke töövõtteid.

Projekti eelarve on 3,7 miljonit eurot, millest Tartu linna omaosalus on ligi 1,5 miljonit eurot. Projekt viiakse ellu 2027. aastaks.

Projekti eesmärgid on kooskõlas ka linna arengudokumentidega. Nii toob Tartu linna üldplaneering 2040+ välja vajaduse parandada linnas rohe- ja sinivõrgustikku ja tõstetakse eraldiseisva teemana välja elurikkuse suurendamise vajaduse. Ka linna arengukava 2018-2025 rõhutab rohevõrgustiku ja elurikkuse teemade süstemaatilise käsitlemise vajadust.