Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Roheline Liikumine leiavad Riigikogu keskkonnakomisjonile saadetud kommentaarides, et tuumaenergia Eestis kasutusele võtmise eelnõud ei peaks vastu võtma. Ühenduste sõnul on hiljutised Riigikogu komisjonide istungid ja viimaks alanud avalik arutelu selgelt näidanud, et teadliku otsuse tegemiseks puudub praegu vajalik selgus.

Keskkonnaühendused tunnustavad Riigikogu keskkonnakomisjoni tuumaenergia avalikule arutelule hoo sisse lükkamise eest ning leiavad, et arutelu tuleb jätkata kuni ebaselgused on lahenenud. “Alanud avalik arutelu tuumaenergia võimalikuks kasutuselevõtuks Eestis on tänuväärselt toonud välja mitmed ebaselgused ja vastuolulised arusaamad erinevate osapoolte hulgas. Näiteks, kas on mõistlik Eestis tuumaenergiat ja taastuvenergiat üheaegselt arendada, kas tuumaenergia aitab kliimakriisi lahendada või mitte või kas tuumaenergia toob meile soodsa elektrihinna või mitte. Otsuse tegemine olukorras, kus nii paljudes põhimõttelistes küsimustes ei ole üheseid vastuseid, on ennatlik,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen. 

Ühendused leiavad, et ebaselgusi aitaks lahendada tuumaenergeetika Eestis kasutuselevõtu analüüsimine näiteks jõukohasuse ja vajalikkuse seisukohast. “See vastaks ka mitmete Riigikogu saadikute sõnavõttudele, mis juhivad tähelepanu eelnõu sõnastuse ja tähenduse ebakõlale. Kui analüüsi tulemus on, et tuumaenergeetika on tänastele teadmistele tuginedes riigile kulutõhus ja vajalik energialahendus, alles siis saab Riigikogu teha põhimõttelise otsuse tuumaenergeetika programmi väljaarendamise kohta”, sõnas Nielsen.

Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) juhendi põhjal on praegune eelnõu esimene verstapost tuumaenergeetika kasutusele võtmisel. Juhend eeldab teadlikku pühendumist tuumaenergeetika programmile. Olukorras, kus valitseb tõeline ebaselgus, ei saa Eesti sellist pühendumist välja lubada.

Lisaks neljale konkreetsele muudatusettepanekule menetluses oleva tuumaenergia otsuse eelnõule ja selle seletuskirjale, juhivad ühendused Riigikogu tähelepanu väärarusaamadele eelnõu seletuskirjas, mis puudutavad eeliseid tuumaenergia kasutamise pooldamiseks.  Ühendused soovivad nende parandamist või selgeid viiteid arvutustele.

Riigikogu keskkonnakomisjon arutab otsuse eelnõule laekunud muudatusettepanekuid oma istungil täna, 06.06.2024. Teadaolevalt on eelnõu viimane, teine lugemine planeeritud 12.06.2024 Riigikogu täiskogu istungile.

Vaata lisaks: