Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas tegevuskava väikeluige kaitse korraldamiseks aastateks 2013-2017.

Väikeluik on väga tundlik maakasutuse muutuste, keemilise saaste ning sellest tulenevate haiguste suhtes, lisaks on suureks probleemiks ka jätkuv illegaalne jaht Venemaal.

Liigi kaitseks tuleb tagada väikeluikede rändepeatuskohtade kaitse vähemalt 30 kohas Eestis. Lisaks tuleb proovida peatada ka senine liigi arvukuse langus ja pikaajaliseks eesmärgiks on taastada väikeluige arvukus vähemalt 2000. aasta tasemel, kus väikeluiki oli ca 23 000.

“Väikeluik on Eestis üks arvukamaid läbirändavaid luigeliike, kuid 90. aastate teisest poolest on linnuliigi arvukus olnud pidevas languses ja tänaseks on väikeluiki tõenäoliselt vähem kui 20 000 isendit. Kuna enamus Loode-Euroopa väikeluiki peatub Eestis, siis on meil suur vastutus selle liigi kaitse korraldamisel,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Tegevuskava eesmärgiks on tagada väikeluige rändepeatuskohtade säilimine nii looduslikes (rannikumeri, rannik, soostikud) kui poollooduslikes (luhad) kooslustes ning põllumajandusmaadel.

Eesmärgi saavutamiseks parandatakse toitumisalade ning ööbimiskohtade kaitset ja kehtestatakse vajalikud piirangud. Täiendavalt on kavas ette nähtud ka avalikkuse kaasamisega seotud tegevused ning rahvusvaheline koostöö. Väikeluige kaitse tegevuskavas planeeritud tegevuste kogumaksumus on 96 600 eurot.

Tegevuskava koostamise rahastamine toimus „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.