Vabariigi Valitsus võttis 13. jaanuaril vastu uue reglemendi, mis asendab varasemat, 1996. aastast pärinevat töökorralduslikku alusdokumenti. Vabariigi Valitsuse reglement sätestab valitsuse töö kavandamise, eelnõude ja muude küsimuste ettevalmistamise, istungite läbiviimise jms alused.

Keskkonnaõiguse seisukohalt seonduvad olulisemad muudatused õigusloomeprotsessi täiendustega. Uue reglemendi kohaselt kaasatakse eelnõu või muu küsimuse ettevalmistamisse asjasse puutuvad huvirühmad vastavalt kaasamise heale tavale.

Kaasamise hea tava, mis töötati välja Riigikantselei poolt eelmisel aastal ja sisaldab mitmeid edumeelseid põhimõtteid, nt kaasamise võimalikult varajases etapis, kinnitatakse reglemendi kohaselt valitsuse poolt. See annab heale tavale kui valitsuse poolt tunnustatud töökorralduslikule dokumendile loodetavasti ka praktikas suurema tähenduse. Kaasamise hea tava kinnitamine ei too endaga siiski kaasa otseseid kohustusi ega õigusi, st tava rikkumine ainuüksi ei anna alust valitsuse otsuste vaidlustamiseks.

Lisaks heale tavale uue õigusliku tähenduse andmisele nähakse uue regulatsiooniga ette ka tähtsate otsustuste mõjude hindamist; mõjusid tuleb hinnata seaduseelnõude, strateegiliste arengukavade ning teiste oluliste dokumentide puhul. Mõjude hindamise metoodika kinnitatakse samuti Vabariigi Valitsuse poolt.