Täna, 30. juunil kinnitas Vabariigi Valitsus kalapüügieeskirja muudatused, millega täpsustatakse nii harrastus- kui ka kutselise kalapüügi vahendite kirjeldusi, märgistust ja püügipiiranguid.

“Näiteks kui seni võis sikutil olla kas tirk või kirptirk, siis muudetud kalapüügieeskiri lubab sikutil kasutada koos nii tirku kui ka kirptirku,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus. “Ka võib unna varustada õngenööri kerimiseks raami, hargi või mõne muu tarindiga, mida kasutatakse näiteks taliunna puhul ujuki asemel.”

Määrus täpsustab vähipüügil vähimõrra tähistust. Selleks on 10 cm läbimõõduga ujuk, millele on märgistuseks lisatud kalastuskaardi omaniku isikukood. Määruse kohaselt on tulevikus harrastuspüügiks väljastatavate kalastuskaartide alusel püügil püügivahendite märgistuseks kalastuskaardi omaniku isikukood, mis võimaldab samu võrgulippe kasutada aastast aastasse.

Edaspidi pole lubatud nii kutselistel kui ka harrastuspüüdjatel hoida püügivahendeid tähistavaid lippe veekogus ajal, mil püügivahendeid seal tegelikult pole.

Lisaks täpsustub Narva jõe suudme asukoht ja Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve vaheline piir.

„Narva jõel lihtsustub harrastuspüügi korraldus,“ ütles Tuus. “Aastaringne püügikeeld hüdroelektrijaama paisust maanteesillani tunnistatakse kehtetuks – õngpüünistega võib üldises korras püüda kogu Narva jõe alamjooksul, v.a spinningu ja lendõngega hüdroelektrijaama paisust maanteesillani. Seal on lõhepüügiks siiski vajalik kalastuskaart.“

Kõikides jõgedes hakkab meriforelli ja lõhe kudeajal kehtima ühine püügikeeluaeg 1. septembrist kuni 30. novembrini.

Kalapüügieeskiri täpsustab ka püügikitsendusi räime- ja meritindi püügil. Alla 70 mm silmasuurusega nakkevõrkudega püüki ei lubata rannikumeres 16. juunist 19. augustini. Räimepüügiks kasutatava võrgu silmasuurus peab aga jääma vahemikku 24–40 mm.

Muutuvad ka rääbise ja Peipsi siia püügikeelu ajad. “Teadlased soovitavad Peipsi järvel rääbise püüki üksnes suvel ja kõige rohkem kaks kuud,” märkis Tuus. “Samuti nihutatakse hilisemaks Peipsi siia püügikeelu aeg ja paari päeva võrra pikeneb lutsu püügikeeld, mis hakkab kehtima 10. jaanuarist kuni 10. veebruarini.”

Võrtsjärvel on uus kohapüügi keeluaeg sama, mis Peipsi järvel – 15. maist kuni 15. juunini.

Täpsustub erinevate kalaliikide ning alamõõduliste kalade osakaalu määramise metoodika kogusaagis. Kasvukiiruse erinevustest tingituna lisatakse eeskirja rääbise ja siia alammõõdud Peipsi järvel, merel ja teistel siseveekogudel.

Vabariigi Valitsuse määrus “Kalapüügieeskiri” jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.