Veterinaar-ja Toiduameti (VTA) järelevalve infosüsteemis (JVIS) saab alates 2020. aastast teha kontrolltoiminguid ka loomapidamisettevõtete ja lemmikloomapidajate üle, dokumente digitaliseerides ja neid kontrollitavatele isikutele e-mailiga edastades. Seni kajastas JVIS üksnes VTA toidu- ja söödakäitlemise ning veterinaararstide järelevalvet.

2020. aastast hakkame digitaalselt menetlema ka väljaveosertifikaatide taotlusi.

Kõiki taotlusi ja teatisi soovitame ametile edastada Kliendiportaali kaudu aadressil: https://portaal.agri.ee.

Kliendiportaali saavad kasutada kõik VTA järelevalve alla kuuluvad ettevõtted ja isikud: toidu- ja söödakäitlejad, veterinaararstid, loomapidajad sh. kõrvalsaaduste, vesiviljeluse, loomade vedamisega tegelejad.

Ettevõtet saavad Kliendiportaalis esindada Äriregistris ettevõtte esindusõigust omavad isikud ja nende poolt VTA-ga suhtluseks volitatud teised isikud. Kõik VTA järelevalve käigus koostatud kontrollidokumendid ja otsused on isikutele Kliendiportaali kaudu igal hetkel kättesaadavad.

Seoses JVIS täiendava arenduse valmimisega on edaspidi kõik VTA poolt tehtud ettekirjutused avalikud. Selle aluseks on Avaliku teabe seadus, mille järgi on teabevaldaja kohustatud avalikustama tema ülesannetega seotud olemasoleva teabe – riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused nende jõustumisest alates.

Ettekirjutused on avalikud dokumentide säilitamise aja vältel ka siis, kui ettekirjutused on täidetud. Teabe üldiseks kasutamiseks andmisel tagame isiku eraelu puutumatuse, ärisaladuse ja muu juurdepääsupiiranguga teabe kaitse.