Alates 1. juulist muutus keskkonnamõju hindamise protsess, mis toob ettevõtjale kui arendajale kaasa laiaulatuslikuma dokumentatsiooni esitamise kohustuse. Sarnaselt kehtivale regulatsioonile kannab mõju hindamisega seotud kulud arendaja.

Ühtlasi muutub ka ökomärgise riigilõivu. Ökomärgise taotluse menetlemise tasu on seotud ettevõtte suurusega. Muudatuse eesmärgiks on ühest küljest vähendada väikeste ettevõtete maksukoormust, kuid ka motiveerida ettevõtteid rohkem ökomärgist taotlema ning oma toodetel seda kasutama, annab teada Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

Loe lisa ökomärgiste kohta.

Loe lisa ökomärgisega toodete kohta.

Ökomärgist peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks ja antakse toodetele, mis vastavad kehtestatud kriteeriumidele. Ökomärgise andmise otsuse langetamisel lähtutakse toote või teenuse olelusringist (alates toorainest kuni jäätmeteni välja). Ökomärgise puhul ei lähtuta vaid ühest spetsiifilisest osast tootmistsüklis, selgitas Bioneerile Mari-Liis Koel Keskkonnaagentuurist.

 

Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 118 tekst muutus ja järgmiselt:

„(1) Ühenduse ökomärgise (edaspidi ökomärgis) kasutamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) mikroettevõte 200 eurot;
2) väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 250 eurot;
3) suurettevõte 320 eurot.

(2) Ökomärgise tootel kasutamise õiguse eest tasutakse aastas riigilõivu:
1) mikroettevõte 50 eurot;
2) väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 100 eurot;
3) suurettevõte 200 eurot.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud ettevõtete klassifitseerimisel lähtutakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), lisas 1 nimetatud kriteeriumidest.

(4) Kui ettevõte klassifitseerub alternatiivsete kriteeriumite tõttu mitme erineva ettevõtte klassi hulka, loetakse ta suurema ettevõtte klassi kuuluvaks.

(5) Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud või ISO 14001 standardi alusel sertifitseeritud taotleja taotluse menetlemise tasu vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010 sätestatud korras ja ulatuses.”.

Allikas: Riigi Teataja