Igal aastal on 10. aprill see tähtaeg, mis ajaks tuleb märku anda oma soovist alustada mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega. Sellel puhul anname täna lühikese ülevaate, mida mahetootmisega alustamiseks peab tegema, kui äriidee on juba olemas. 

1. Kui on tekkinud soov mahepõllumajandusega tegeleda, tuleks kõigepealt läbi lugeda mahepõllumajanduse seadus ja teha endale selgeks mahetootmise nõuded. Kasuks tuleb kindlasti nõuandeteenuse kasutamine, osalemine mahepõllumajanduse teabepäevadel ja mahetalude külastamine.

2. Ettevõtted, kus soovitakse tegeleda mahepõllumajandusega, peavad olema mahepõllumajanduse seaduse kohaselt tunnustatud ja tootja peab olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

3. Ettevõtte tunnustamise vormikohane taotlus ja teised nõutud dokumendid olenevalt valdkonnast (nt taimekasvatus, loomakasvatus, mesindus, taimede või seente korjamine mitteharitavatelt aladelt jne), esitatakse Põllumajandusametile. Vajalikud dokumentide vormid on saadaval Põllumajandusameti kohalikes maakonnakeskustes Põllumajandusameti veebilehel.

4. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega alustamiseks toimub dokumentide vastuvõtt igal aastal 10. märtsist 10. aprillini.

Kui soovitakse alustada mahepõllumajandusliku loomakasvatusega (kui taimekasvatus on juba tunnustatud), katmikkultuuride või seenekasvatusega ning seemne ja paljundusmaterjali tootmise ettevalmistamise ja turule viimisega, saab taotluse esitada aasta ringi.

5. Taotluse esitamise päevaks tuleb tasuda ettevõtte tunnustamise eest riigilõiv vastavalt ettevõtte kontrollitava maa suurusele.

6. Mahepõllumajanduse seaduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast alates.

7. Ettevõtte esmane kontroll viiakse läbi ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise tähtpäevast 60 tööpäeva jooksul.

8. Otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli läbiviimisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

9. Ettevõtte tunnustamise otsust tõendav dokument saadetakse tunnustamise taotlejale posti teel, elektrooniliselt või tehakse teatavaks allkirja vastu 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

10. Tootja, kelle ettevõtte on tunnustatud, kantakse mahepõllumajanduse registrisse.