Valitsus toetas veebruaris plaani algatada Rapla ja Pärnu maakondade maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Sellekohase taotluse esitab Keskkonnaministeerium Rahandusministeeriumile 1. juuliks 2022.

Seni on maakonna- ja üldplaneeringutes kajastunud vaid olemasolevad registrisse kantud maardlad, kuid uued võimalikud kaevandamisalad ning perspektiivalad mitte.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on maakonna maavarade teemaplaneeringu mõte määratleda perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba karjääride ning uuringualade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride võimalik laiendamine. „Kui kogu see info saab ühte kohta koondatud, teeb see loodetavasti lihtsamaks paljude inimeste elu. Saab ju võimalikest kaevandamiskohtadest pikalt ette teades nendega paremini arvestada,“ lausus Savisaar ja lisas, et hea peremehena peame teadma, mis rikkused meie maapõues peituvad.

Karjääride ning uuringualade paiknemine, samuti karjääride võimalik laiendamine määratakse lähtuvalt riigi huvist, aga seda tehakse koostöös kohalike omavalitsuste ning kogukondadega. Seejuures tuleb arvestada nii majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid kui looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Teemaplaneering on maakondade ruumilist arengut suunav dokument ning aluseks edaspidiste tegevuste kavandamisel. Lisaks teavitavad planeeringud aegsasti avalikkust riigi huvist lähtuvast maavarade kasutamise vajalikkusest ning perspektiivsetest kaevandamisaladest Raplamaal ja Pärnumaal.

Eesti Geoloogiateenistus on 2018. aastast hakanud kaardistama maakondade kaupa ehitusmaavarade levikut, analüüsima maavarade andmestikku ja hindama maavarade kasutamise ning kaevandamise võimalikkust. 2020. aastal valmisid Rapla ja Pärnu maakondade uurimistööd.