Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni tellimusel on SA Eestimaa Looduse Fond alustanud Paganamaa ja Väike-Palkna maastikukaitsealade kaitsekorralduskavade koostamist.

Tulenevalt looduskaitseseaduse § 25 koostatakse hoiualade ja kaitsealade kaitse korraldamiseks kaitsekorralduskava, milles tuuakse välja olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile, kaitse eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tööd, tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ja maht ning kava elluviimise eelarve.

Lugege lisa Keskkonnaameti lehelt.