Veebruaris avalikustati 2010. a lõpus valminud keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu. Avalikkusele on eelnõu osalusveebis kommenteerimiseks väljas 4. märtsini.

Eelnõuga koondataks senised valdkondlikud keskkonnaalased seadused (nt veeseadus, jäätmeseadus jt) ühte õigusakti.

Kodifitseerimise eesmärgiks on senise killustunud regulatsiooni ühtlustamine, kõrvaldades muuhulgas vastuolusid nii kasutatavates mõistetes kui regulatsioonis. Samuti soovitakse keskkonnaseadustikuga vähendada ülereguleerimist, kasutades kohati varasemast abstraktsemaid norme ning muutes keskkonnalubade menetlemise efektiivsemaks.

Eelnõus tehtavad muudatuste ulatus võrreldes kehtiva õigusega on valdkonniti erinev. Kõige rohkem muutuvad välisõhu, vee- ja jäätmealane regulatsioon, samas kui näiteks metsanduse ja looduskaitsega seonduvalt väga suuri muudatusi kavas ei ole.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu, mis koondab valdkonnaüleseid regulatsioone nagu keskkonnaalased õigused, keskkonnalubade menetlus jms, on hetkel juba Riigikogus menetlemisel (eelnõu läbis 9. veebruaril edukalt teise lugemise). 

Kuna keskkonnaseadustiku üld- ja eriosa moodustavad funktsionaalse terviku, hakkab praegu juba Riigikogus menetletav keskkonnaseadustiku üldosa kehtima alles eriosa jõustumisel.

Vt keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõud ja seletuskirja osalusveebis.