Nüüdsest saab taas taotleda toetust kalapääsude rajamisele, rekonstrueerimisele ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamisele jõgedelt.

  • Veemajandus
  • 6. detsember 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Vooluveekogude tervendamine on osa "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” meetmest. Kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi parandamiseks kasutatakse Ühtekuuluvusfondi vahendeid.

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud.

Taotlusi saab esitada kuni 20. märtsini 2018 E-toetuste keskkonna kaudu. Taotlemiseks vajaliku info leiab SA KIK-i kodulehelt.

Vastavalt toetuse andmise tingimustele on võimalik toetust taotleda järgmisteks tegevusteks:

·         kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, vajadusel koos paisu rekonstrueerimise ning sette eemaldamisega paisjärvest;

·         kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, vajaduse korral koos sette eemaldamise ja endise paisutusala likvideerimisjärgse korrastamisega;

·         truupide ja sildade rekonstrueerimiseks kalade rände soodustamiseks mahus, mis on vajalik kalade läbipääsu tagamiseks;

·         koprapaisude likvideerimiseks (kuni 10% abikõlblikest kuludest);

·         kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks;

·         jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks.

Toetatakse projekte jõgedel ja jõelõikudel, mis on nimetatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“ 

Taotlusvooru infopäev toimub 6. detsembril 2017 Tartu Keskkonnaameti II korruse saalis (Aleksandri 14, Tartu). Infopäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.