Uuringu aluseks on Bioneeri Intelligentse Egoismi e-õppe raames 2011. aasta juunis läbi viidud küsitlus, mis kogus andmeid e-õppe kasutajate ja nende eelistuste kohta.

 

1. Bioneeri e-õppe kasutajad

 
 

Andmed koguti ajavahemikul 16.-29.juuni 2011. aastal.

 

Bioneeri Intelligentse Egoismi e-õpe alustas lugejate jaoks oma tegevust 2010. aasta septembris ja tegemist oli Bioneeri portaali esimese e-õppe projektiga. E-õpe kestis 2011. aasta juuni lõpuni.

 

Nimetatud ajavahemikul vastas e-õppe lõpuküsitlusele 86 inimest. Bioneeri e-õppesse registreerus 1268 inimest. Küsitluses osalenute vähene arv võib-olla seostatav puhkuste ja pühade perioodiga.

 

Külastajatele esitati Bioneeri portaaliga, e-õppega ja keskkonnateadlikkusega seotud küsimust ning lugejaskonna parema tundmaõppimise eesmärgil uuriti ka vastajate tausta. Keskkonnateadlikkuse teemalisi soovitusi ja lugejate hinnanguid saab Bioneer edaspidi kasutada teemade valimisel.

 

1.1. Külastatavuse uuring

 

80,2% vastajatest hindas ennast Bioneeri portaali püsilugejateks, käies artikleid ja uudiseid lugemas vähemalt korra nädalas. 19,8% vastajatest külastab portaali harvem. 

E-õppe küsitlus

 

1.2. Vastajate keskkonnateadlikkus

 

Bioneeri portaalis kajastatud teemad on oma idee poolest suunatud keskkonna, tervise või raha säästmisele. Portaali eesmärgiks on edendada külastajate keskkonnateadlikkust laiemas tähenduses. Bioneer otsib koos oma lugejatega uusi loovaid lahendusi. Samu põhimõtteid järgis ka Bioneeri e-õpe.

 

Säästev eluviis, mida tutvustatakse eeldab soovi saada teadlikumaks nii enda vajadustest kui ka ümbritsevast keskkonnast. Seega oli üsna loogiline, et küsitlusele vastanutest hindas 94% ennast suhteliselt või väga keskkonnateadlikuks. 

E-õppe küsitlus

 

1.3. Külastajate rahuolu e-õppega

 

 

 

Küsitluses osalejatel paluti hinnata e-õppes kajastatud teemade vastavust nende ootustega ja rahulolu.

 

 

 

100% vastanutest hindas Bioneeri e-õppe teemadevalikut enda ootustele kas täielikult või siis pigem vastavaks. Sellest võib järeldada, et vastajad olid e-õppega rahul.

 

 

 

Küsisime lugejatelt, kas nad huvituksid ka edaspidi sarnastes e-õppe projektides osalema. 83% vastajatest oli huvitatud.

E-õppe küsitlus

E-õppe küsitlus

 

 

 

1.4. Lugejate hinnang e-õppele

 

 

 

Lugejatel paluti hinnata, kas nad leidsid e-õppes enda jaoks uut ja vajalikku infot. 83,7% vastajatest leidis, et nende jaoks sisaldas e-õpe kindlasti sellist infot. Ülejäänud vastajad leidsid, et saadud info oli pigem vajalik.

E-õppe küsitlus

 

 

 

Kiideti Bioneeri e-õppe teemadevalikut. Mitmel korral öeldi tänusõnu prügiteemade, kasulikke nippide ja tarbimise teemade käsitlemise eest.

 

 

 

Uuringus uuriti ka, mis teemasid e-õppes (kui peaksime e-õppega jätkama jätkama) ja ka Bioneeri portaalis peaks veel käsitlema. Vastuseks saime kümneid erinevaid soovitusi ja teemaideid, mida kindlasti kasutame edaspidi.

 

 

 

Vastustes toodi välja ka mõned puudused. Näiteks soovitati erinevalt muust ajakirjandusest kasutada rohkem ja täpsemat viitamist.


 

 

 

2. Küsitluses osalejad

 

 

 

95,3% küsitlusele vastanutest on naised. 4,6% küsitlusele vastanutest on mehed. Meeste väike osakaal vastajate hulgas on ootuspärane, sest ka Bioneeri lugejatest moodustavad suurema osa naised. Seda on näidanud varasemad lugajauuringud.

 

 

 

Kõige enam on e-õppe lugejate hulgas küsitluse põhjal 20-29-aastaseid inimesi.

 

 

 

Vastajatest 27,9% elab Tallinnas ja 17,4% elab Tartumaal. Üsna suure osa Bioneeri e-õppe lugejatest moodustavad säästvamast eluviisist huvitatud linnainimesed.

 

 

 

63,9% e-õppe lugejatest on küsitluse põhjal kõrgharidusega ja 30,2% on keskharidusega. Põhiharidusega lugejaid oli vastanute hulgas vaid 4,6%.

E-õppe küsitlus

E-õppe küsitlus

E-õppe küsitlus


 

 

Kokkuvõte

 

Me tarbime looduse poolt pakutavaid ressursse rohkem kui loodus suudab taastoota. Tööstusriikide ehk moodsa tarbimisühiskonna praegune eluviis ei ole jätkusuutlik. Inimkond ületas maakera taastumisvõime piiri juba 1980ndatel aastatel.

 

 

 

Bioneeri missiooniks on vähendada koos oma lugejatega eestlaste ökoloogilist jalajälge. Bioneer on inimesele, kes on valmis muutuma ja seeläbi muutma ka maailma paremaks paigaks. Bioneeri visioon on lihtne: terves ühiskonnas ja puhtas keskkonnas loodusega tasakaalus elav rahulolev kodanik.

 

 

 

Bioneeri e-õppe eesmärk on sarnane Bioneeri portaali eesmärgile. Arvestades asjaoluga, et 65,1% lugejatest jäi Bioneeri e-õppega täiesti rahule ja ülejäänud jäid pigem rahule, võib e-õppe projekti pidada edukaks.

 

 

 

Kõige rohkem leidus küsitlusele vastanute hulgas 20-29-aastaseid naissoost lugejaid, kellel on kõrgharidus. Bioneeri e-õppe lugejaskond sarnaneb nii ealiselt, sooliselt kui ka haridustasemelt suuresti Bioneeri portaali tavalugejatele.

 

 

 

83% küsitlusele vastanud lugejatest sooviks e-õppe laadses õppetegevuses osaleda ka tulevikus.


Bioneeri Intelligentse Egoismi e-õpe saab teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele.