Eestile on oluline, et kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käideldakse keskkonnahoidlikult ja saaks registrist teatavatel juhtudel kustutada ka ilma lammutustõendita. Seetõttu esitab Eesti oma ettepanekud Euroopa Liidu sellesisulise direktiivi kohta.

  • Jäätmed
  • 21. oktoober 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Autoromud on reaalne keskkonnaoht ning tuleb kokku koguda ja õigesti käidelda. Parim koht selleks on lammutuskoda. Hetkel on reguleerimata see, mida teha siis, kui mootorsõidukit lihtsalt enam olemas ei ole. See tähendab, et maamunalt kadunud sõiduk jääb n-ö igavesti registrisse ning registris on fantoomautosid,“ selgitas keskkonnaminister Rene Kokk. Ta lisas, et lisaks eelöeldud ettepanekule seisab Eesti ka selle eest, et lammutustõendi esitamine liiklusregistrile oleks mugav ja kiire.

Hetkel on Eestis umbes 150 ametlikku  lammutuskoda. 2017. aastal kustutati Eestis lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal 11 184.

Uute tehnoloogiate ja nüüdisaegsete materjalide kasutuselevõtuga on  autode valmistajad  viinud käitlemisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et suurem osa nüüdisaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Kõigis riikides on ka kliimaeesmärgid kasvatanud survet muuta sõidukipark keskkonnasõbralikumaks. See aga toob kaasa suure CO2-heitega sõidukite liikumise Euroopa Liidu jõukamatest liikmesriikidest vähem jõukatesse liikmesriikidesse.  Selle vältimiseks  Euroopa Komisjonile ettepanaku analüüsida võimalusi, kuidas neid tagajärgi ennetada ja leevendada.  

Euroopa Komisjon algatas direktiivi toimimise kohta konsultatsiooni. Valitsus arutaski eile Eesti seisukohti kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi kohta. Vastuseid oodatakse meilt 29. oktoobriks.

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, kel on selleks õigus. Teisisõnu tuleb see viia kas autode maaletoojale või eespool mainitud käitluslube omavasse ettevõttesse. Eestis on juba aastaid olukord, kus registris on arvel autosid, mida tegelikult enam olemas pole. Samuti on meil olukord, kus keskkonda kahjustavaid hüljatud sõidukeid on nii tänavapildis kui ka looduses.

Mullu novembris korraldas Keskkonnaministeerium koostöös Autolammutuse Liidu ja  Kuusakoski AS-iga romusõidukite õigesse kohta jõudmiseks kampaania. Tolle käigus viisid Autolammutuse Liit ja Kuusakoski tasuta ära kokku 250 romu.