Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) avaldas täna valitsusasutustele saadetud memorandumis soovi luua vee-ettevõtluse regulatsioon, mis tagaks kestliku ja kvaliteetse veeteenuse osutamise igas Eesti regioonis.

„Hea vee-ettevõtluse regulatsioon peab omama terviklikku, tasakaalustatud ja selget visiooni ning suutma seda ühiskonnale arusaadavalt esitada ning ka ellu viia,“ ütles EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Meie hinnangul puudub kehtival regulatsioonil selline visioon ning toimemehhanism.“.

Vahur Tarkmehe sõnul on Eestis tänaseks välja kujunenud olukord, kus veemajanduses osaleb suur hulk, ligikaudu 200 väikest vee-ettevõtet, kes on teinud suuri investeeringuid aga paraku ei oma piisavat kompetentsi veemajanduse igapäevaseks korraldamiseks ega tulubaasi selle ülalpidamiseks.

„Väiksed vee-ettevõtted on finantsiliselt jätkusuutmatud, ning n-ö hingitsevad ainult nende omanike, kes reeglina on kohalik omavalitsus, sissemaksete toel. Me ei peaks olukorra tõsidusest arusaamiseks ootama vee-ettevõtete pankrotistumist, tuleb luua regulatsioon, mis motiveerib vee-ettevõtted ühinema ja suuremale koostööle,“ selgitas Tarkmees. „Ei piisa üksnes veehinna reguleerimisele keskendunud regulatsioonist.“

Seepärast on EVEL-i hinnangul vajalik luua eraldiseisev veemajandust sisuliselt reguleeriv keha ehk regulaator, kelle tegevuse eesmärgiks oleks aidata veemajandusel võimalikult hästi areneda.

„Kuna Konkurentsiameti tööülesandeks on veetarbija kaitsmine monopoolses seisundis vee-ettevõtte staatuse võimaliku ärakasutamise eest, siis huvide konflikti vältimiseks peaks selline keha olema lahus Konkurentsiametist,“ ütles Tarkmees.

„Tänase memorandumiga taotleb EVEL töörühma ellukutsumist, mille eesmärgiks oleks kehtiva regulatsiooni analüüsimine ja muudatusettepanekute esitamine valitsusele. Töörühmas peaks olema esindatud kõik huvirühmad ning selle juhtimine peaks olema võimalikult erapooletu – me arvame, et selle rolli võiks enda kanda võtta Rahandusministeerium.“

Memorandumiga, mille said Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Terviseamet, Konkurentsiamet, Õiguskantsler, Tarbijakaitseamet, Riigikontroll ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, saab tutvuda siin: EVEL hinnang veehinna regulatsioonile.