Augustis avaldati kahe olulise keskkonnaalase rahvaküsitluse tulemused. Selle aasta kevadel Euroopa Parlamendi tellimusel läbi viidud Eurobaromeetri uuring näitas, et 67% ELi kodanikest on seisukohal, et EL peab keskkonna kaitsmise nimel rohkem pingutama. Eesti elanikest arvab nii aga kõigest 45%, mis on kõigist EL liikmesriikidest väikseim osakaal.

ELi keskkonnaalane poliitika ja seadusandlus hõlmab mitmeid valdkondi nagu nt välisõhk, ohtlikud ained, kliimamuutused, looduskaitse, jäätmed, vesi jm. Siiski leidsid enam kui pooled küsitlusele vastanutest, et ELi senine tegevus ei ole olnud piisav. Keskkond on ka üks valdkondi, milles poliitikate ja õigusnormide reaalne elluviimine liikmesriikide poolt on kõige puudulikum. Komisjon püüab seetõttu välja mõelda uusi vahendeid, millega tõhustada EL keskkonnapoliitika rakendamist. Just olemasolevate poliitikate paremat elluviimist uute õigusaktide väljatöötamise asemel peab oluliseks ka EL kehtiv, 7. keskkonnaalane tegevusprogramm (EAP).

Kui Euroopa Liidus keskmiselt arvab kaks inimest kolmest, et Euroopa Liit peaks keskkonna kaitsmise nimel rohkem pingutama, siis Eestis oli selliselt vastanuid alla poole

Augustis avaldati ka järjekordne Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring, mis kinnitab eestlaste looduslähedust. Uuring näitas, et 90% eestlastest käib vähemalt korra aastas looduses. Umbes sama palju peab Eesti keskkonnaseisundit tervikuna heaks. Probleemseteks valdkondadeks nimetati mere puhtust, loodusressursside säästlikku kasutamist ja maavarade kaevandamist. Riiki peaks murelikuks tegema Ida-Virumaa elanikud, kes andsid keskmisest madalamaid hinnanguid nii Eesti keskkonnaseisundile tervikuna kui ka üksikute valdkondade olukorrale.

Umbes üheksa inimest 10st leiab ka, et loodust säästmata ei ole võimalik järjepidevalt majandust arendada. Energiaallikate kasutamise osas on eestlaste meelsus samuti keskkonnasõbralik – laialdast toetust avaldatakse tuule- ja biomassiressursi kasutamisele, samas kui põlevkivi kasutamise vastaseid on rohkem kui pooldajaid ning tuumaenergia on veel ebapopulaarsem kui põlevkivi.

Euroopa Parlamendi pressiteade

Keskkonnaministeeriumi pressiteade

Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring


Loe kõiki uudiseid Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast.