Veebruaris-märtsis leidsid aset mitmed muudatused probleemtoodete aruandlust reguleerivates määrustes, mis on seotud 2010. aasta juulis jõustunud jäätmeseaduse muudatustega.

Tulenevalt 4. märtsil jõustunud probleemtooteregistri põhimääruse muudatustest sätestatakse registrikaartide vormid eraldi määrusega, mis jõustus juba 28. veebruaril. Varem olid registrikaardi vormid sätestatud probleemtooteregistri põhimääruse lisadena.

Muudatustest tulenevalt ei pea akude ning patareide tootjad registrile enam teatud andmeid esitama; olulisema uuendusena ei pea sellised tootjad enam esitama jäätmekäitluskava ega avalikkuse jäätmete eraldi kogumise ja muudest kohustustest teavitamise kava. Vastav muudatus tuleneb otseselt Euroopa Komisjoni otsusest 2009/603/EÜ.

Registrile peavad hakkama andmeid esitama ka mootorsõidukite, rehvide, patareide või akude väljavedajad. Probleemtoote tootjate asemel saavad registrile tootjate eest andmeid hakata andma ka jäätmekäitlejad; sellisel juhul ei ole tootjatel endil enam andmeid esitada vaja. Probleemtoodete väljavedajaid ja jäätmekäitlejaid registris ei registreerita, seetõttu on nende jaoks kasutusel eriline, kontaktandmeid sisaldav andmete esitamise vorm.

Üks olulisemaid põhimääruse muudatusi puudutab aruannete esitamise sagedust: mootorsõiduki ja selle osade tootjad (või jäätmekäitlejad nende asemel) hakkavad nüüdsest esitama aruandeid vaid korra aastas. Kõik ülejäänud probleemtoodete tootjad on endiselt kohustatud aruandeid esitama korra kvartalis. Probleemtooteregistri eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuse vajadus tingitud vastava aruandluse suurest mahust, mis muudab selle eriti autolammutustöökodadele keerukaks ja ebamõistlikult koormavaks.

Rehvide tootjad peavad tulevikus esitama eraldi andmeid taaskasutamise ja ringlusessevõtu kohta, mis on määruse eelnõu seletuskirja kohaselt põhjendatud asjaoluga, et taaskasutamine on rehvide puhul väga levinud, selle kohta aga täpsemad andmed puuduvad.


Vt Probleemtooteregistri põhimääruse teksti Riigi Teatajas

Vt Keskkonnaministri määruse „Probleemtooteregistri registrikaardi vormid“ teksti Riigi Teatajas


Allikas: Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskiri