Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) äsja avaldatud arvamusuuringust selgub, et eestlane hoolib kõige enam toidu kvaliteedist ja värskusest (74%).

EL-i 27 liikmesriigis läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi tuntakse aga liidus tervikuna kõige rohkem muret toidu keemilise ja vähem bakteriaalse saastatuse või toitumis- ja tervise küsimuste pärast. Samuti selgus uuringust, et enamik eurooplasi usaldab toiduohtude teabeallikatena riiklikke toiduameteid ja EFSA-t.


Toiduga seotud arusaamadest seostas valdav enamik toitu ja söömist suurel määral naudinguga, näiteks värske ja maitsva toidu valimisega või ühiste söögiaegadega pereliikmete ja sõprade ringis. Alla poole vastanutest keskendus taskukohaste hindade otsimisele ja nälja kustutamisele. Vähem vastanuid oli mures toiduohutuse (37%) või toitumisküsimuste, näiteks kalorsuse ja toitainete sisalduse jälgimise (23%) pärast.

Võrreldes muude inimesi isiklikult mõjutada võivate ohtudega, arvas enamik ELi kodanikke, et ilmselt mõjutavad majanduskriis (20%) ja saastatus (18%) nende elu rohkem kui toidu võimalik terviseohtlikkus (11%).

Uuringu raportiga on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel jaEFSA kodulehelt .

EFSA tellitud arvamusuuring oli teine samalaadne uuring viimase viie aasta jooksul ja see  hõlmas 26 691 üksikisikut kõigist 27 liikmesriigist. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade tarbijate muredest toidu ja toiduahelaga seotud ohtude pärast ning teha kindlaks, mil määral usaldavad tarbijad toiduohutuse küsimustes ametiasutusi.

Allikas: Põllumajandusministeerium