Keskkonnateabe Keskuse eestvedamisel alustatakse endise Nõukogude Liidu sõjaväe- ja tööstusaladel pinnasereostuse likvideerimist, mis on sinna varasema hooletu töökorralduse ja avariide tõttu tekkinud. Peamiselt on tegu mahavalgunud õliproduktidega, mis kujutavad ohtu ümbritsevale keskkonnale, eelkõige põhjaveele.

Esimese hankelepingu raames likvideeritakse jääkreostus kahel objektil, nendeks on Kose alevikus asuv Kose-Risti asfaltbetoontehas ning Tallinnas Pirita linnaosas asuv Kose katlamaja. Tööde teostamiseks korraldas Keskkonnateabe Keskus avatud riigihanke, mille võitis AS EcoPro. Vahetute reostuse likvideerimise töödega alustatakse eeldatavalt juba suve hakul.

Jääkreostusega aladel lammutatakse sealsed amortiseerunud ja keskkonnaohtlikud rajatised. Samuti teisaldatakse objektide territooriumidelt pinnas, mille reostus ületab kehtestatud piirnorme. Reostunud pinnas töödeldakse või ladestatakse selleks ettenähtud ohtlike jäätmete prügilas. Peale tööde teostamist objektid heakorrastatakse.

Pinnase puhastamise tulemusel väheneb ohtlike ainete sisaldus pinnases, luues eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele.

Tööde teostamise lõpptähtaeg on 2011. aasta maikuu. Kahe objekti korda tegemine läheb kokku maksma 8,6 miljonit krooni, projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Lisaks Kose-Risti asfaltbetoontehasele ja Kose katlamajale on analoogsed tööd kavas veel kaheksal riigimaal asuval objektil. Nendeks on Tallinnas asuvad Miinisadam, Süsta tänava sadam, Eesti Raudtee Kopli kaubajaam ja Tallinn-Väike veduridepoo, Lääne-Virumaal asuvad Tapa vaguni- ja veduridepoo ning Ida-Virumaal paiknevad Narva ja Ahtme asfaltbetoontehased. Tööd nendel objektidel kavatsetakse lõpetada 31. detsembriks 2013.

Projekt viikase läbi Keskkonnaministeeriumi välja töötatud meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel“ alusel. Jääkreostusega objektidel oleva reostuse ulatuse uuringud korraldas samuti Keskkonnaministeerium.