Esimesena Eestis on juhtiv betoonelementide tootja OÜ TMB Element kasutusele võtnud rahvusvahelised keskkonnadeklaratsioonid (EPD – environmental product declaration) oma toodetele – monteeritavatele betoonelementidele. Tegemist on esimeste toote keskkonnadeklaratsioonidega (EPD), mis on tehtud Eestis Eesti ettevõtte toodetele.

Keskkonnadeklaratsioone (EPD'sid) kasutatakse rohesertifikaatides ja hoonete olelusringi  hinnangutes (LCA). Ehitusprojektides, kus hoone olelusringi (elukaare) hinnangu koostamine on kohustuslik, on juba praegu tekkinud skandinaavia riikides ehitusmaterjalide tootjatel olukordi, kus hankest ei saagi osa võtta, kui EPD puudub.

Mitmetes riikides on meetodit kasutatud juba aastaid ja mitu Euroopa riiki on teinud teatavaks muuta see lähiaastatel kohustuslikuks – Norras ja Rootsis 2022. ning Soomes 2024. aastal.

„Keskkonnadeklaratsioonide kasutuselevõtuga alustame oma toodete CO2-jalajälje mõõtmisega ning sealtkaudu saame hakata ka süsinikujalajälje vähendamisega teadlikult tegelema,” ütles OÜ TMB Element tehnoloogia- ja kvaliteedijuht Urmas Paas. „Teiselt poolt võimaldab see meil saada avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks eksporditurgudel, kus mitmetes lähiriikides on EPD-de kasutuselevõtt lähiaastatel saamas kohustuslikuks,” lisas Paas.

„Toote olelusringi hindamine on standardipõhine (ISO 14040) analüüs, mis hindab mingi toote või teenuse keskkonnamõjusid,” sõnas LCA-ekspert Anni Oviir. „Toote olelusringi hindamise (LCA) tulemused on arvulised, seega on tooted läbi arvutuse üksteisega võrreldavad, seni kuni need on koostatud samadel alustel.”

„Toote keskkonnadeklaratsioon aitab ehitustoote kasutajal teha professionaalselt keskkonnateadlikumaid valikuid, pakkudes standardiseeritud ja objektiivset teavet betoonelementide keskkonnamõjude kohta,” sõnas OÜ TMB Element keskkonna- ja tööohutusspetsialist Kätlin Rahuelu. „Keskkonnadeklaratsiooni eesmärk on anda läbipaistvat infot toote keskkonnamõju kohta kogu selle elukaare jooksul, järgides rahvusvahelisi standardeid. Andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapoole sõltumatu kinnitusega,” täiendas Rahuelu.

Anni Oviir: „Ühe ehitustoote olelusringi analüüsi muudab EPD'ks veel see, kui selle tulemused on väljastatud kvalifitseeritud avaldaja platvormil ning eelnevalt kontrollitud kolmanda osapoole ehk verifitseerija poolt, et kogu analüüs oleks koostatud õigesti, vastavalt vajalikele standarditele.”

Keskkonnadeklaratsioon (ingl Environmental Product Declaration – EPD), on olelusringi hindamisel põhinev, vabatahtlik ja standardiseeritud viis esitada usaldusväärselt olulised, tõendatud ja võrreldavad andmed valmistatud toote või tooterühma keskkonnajalajäljest.

Arvutus katab ehitustoote kogu olelusringi keskkonnamõjud laiapõhjaliselt, lisaks  kasvuhoonegaaside heitmetele esitatakse seal ka teisi keskkonda mõjutavaid indikaatoreid, nagu toote taaskasutuspotentsiaal, fossiilsete kütuste kasutus, eutrofeerimise potentsiaal, happestumise potentsiaal. EPD-sse kaasatakse kohustuslikus korras kõik tootes sisalduvad ohtlikud materjalid. Indikaatoritest on arvutatud tootmisel või lammutusel tekkivad ohtlikud jäätmed.

Keskkonnadeklaratsioonis kajastatud keskkonnamõjud on esitatud mõne lihtsasti võrreldava tooteühiku, näiteks kuupmeetri või tonni kaupa.

OÜ TMB Element toodete keskkonnadeklaratsioonid on vaadeldavad EPD-de avaldaja, RTS EPD (Soome) veebis.