Esmaspäeval, 15. oktoobril toimub Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avalik arutelu.

Arutelu algab kell 16 kooli saalis (Kaunase pst 70)

Tartu Linnavalitsus tutvustab seiskohti, mis on võetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas.

Ihastes asuv planeeringuala hõlmab ligi 12 hektari suurust hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastusega kaetud ala. Planeering lubab rajada 28 üksikelamut, mille ehitisealune pindala on sõltuvalt krundi asukohast 250-300 ruutmeetrit. Ühtlasi on elamukruntidel määratud väärtuslikumad säilitatava kõrghaljastusega alad. Planeeritav avalikku kasutusse jääv maa-ala hõlmab ligi 60 protsenti olemasolevate kruntide pindalade summast. Sõlmitud on kokkulepe loodusliku maa tasuta üleandmise kohta linnale.

Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu võttis linnavolikogu vastu ja saatis avalikustamisele käesoleva aasta 28. juunil.

Planeeringualal asub kaunis ja kohalike elanike poolt armastatud metsatukk, mille säilimist arvukad Tartlased soovivad.