Üleilmne linnukaitseühendus BirdLife International (BLI) avaldas äsja oma hinnangu Euroopa Liidu (EL) elurikkuse strateegia eesmärkide täitmisele. Selle koostamisel osalesid kõik BLI Euroopa partnerid, sh Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), kes andsid hinnangu ka oma riigi panusele.

Kaks aastat tagasi kinnitatud strateegia peamine eesmärk on elurikkuse vähenemise peatamine ja kasvule pööramine Euroopa Liidus aastaks 2020. Oma hinnangus on BLI sunnitud tõdema, et EL-i liikmesriigid on seni püüdnud põhja lasta ka kõige mõõdukamad Euroopa Komisjoni keskkonnareformide ettepanekud, eriti põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas.

Ka Eesti mured on sarnased muu Euroopaga – üks suuremaid elurikkuse mõjutajaid on praegu põllumajandus. Tõsisemateks väljakutseteks on ka loodud kaitsealade tegeliku kaitse tagamine, puudulik merealade kaitsevõrgustik ja Läänemere seisund ning põlevkivienergeetika. Heast küljest paistab Eesti silma Natura 2000 võrgustiku eduka loomisega maismaal ja rannikumeres, tunnustust väärib kaitsealade ja liikide kaitsekorralduskavade koostamise kiirendamine, edenemine poollooduslike koosluste taastamisel ja hooldamisel ning ebaseadusliku tegevuse piiramine kalanduses.

EL-i uue eelarveperioodi praeguste arutelude juures peavad otsustajad vastu seisma jõulistele lobistidele, et säilitada võimalus enda seatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks aastal 2020. EL-i eelmise seatud eesmärgi saavutamine, peatada elurikkuse vähenemine aastaks 2010, tunnistati juba läbikukkunuks. Nüüd on võimalus oma vigadest õppida ning EL-i liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi otsused määravad lähiajal keskkonnasäästliku Euroopa võimalikkuse.

EL-i elurikkuse strateegia täitmist hindab BLI koos Euroopa partneritega regulaarselt. Esimese raporti illustreeritud täisversioon, näidisjuhtumid, riikide raportid jm on veebilehel www.birdlife.org/eubiodiversityreport2012. Strateegia eesmärgid ning BLI ja EOÜ hinnangud selle täitmisele on kirjale lisatud dokumendis.

BirdLife International on maailma suurim keskkonnaühenduste võrgustik, kus on esindatud üle saja riigi kõigil kontinentidel. BLI ja tema partnerid on üha enam sunnitud tegelema poliitiliste ja laiemate keskkonnaküsimustega kui ainult linnukaitse, kuna need mõjutavad otseselt ja oluliselt ka lindude käekäiku.

Eesti Ornitoloogiaühing on 1921. a. asutatud vabatahtlik ühendus, mille tegevuse eesmärk on Eesti linnustiku uurimine, kaitsmine ja tutvustamine. Ühingusse kuulub ligi 500 liiget Eestist ja mujalt. EOÜ on alates 2000. a. BirdLife International`i ametlik partner Eestis.