Euroopa Komisjon tunnistas mittelubatavaks kaks uut vaiet, mille keskkonnaorganisatsioonid olid esitanud Komisjoni otsuste peale. Võimaluse vaidlustada EL institutsioonide otsuseid annab Aarhusi konventsiooni alusel kehtestatud EL määrus 1367/2006 (nn Aarhusi määrus), mille kohaselt võivad valitsusvälised organisatsioonid vaidlustada EL institutsioonide ja haldusorganite poolt vastu võetud keskkonnaalaseid haldusakte.

Kõnealustest vaietest esimene puudutas Komisjoni seisukohti seoses riigiabi lubamisega teatud jõujaamadele – Komisjon leidis, et Komisjoni seisukohad on poliitilise iseloomuga ja neil ei ole õiguslikku iseloomu, seega ei ole need seisukohad vaidlustatavad ja vaie on mittelubatav. Teine vaie puudutas Komisjoni otsust, millega lubati Hollandil lükata edasi tähtaeg NO2 piirväärtuste saavutamiseks ning teha erand PM10 osakeste piirväärtuste osas. Komisjon leidis, et ka see vaie oli mittelubatav, kuna tegemist ei ole haldusaktiga.

Kokku on määruse 1367/2006 alusel esitatud Komisjonile keskkonnaorganisatsioonide poolt alates 2007. aastast 9 vaiet, millest 8 on tunnistatud mittelubatavaks ning üks on jäetud rahuldamata. Euroopa keskkonnaõiguse organisatsioonide ühendus Justice & Environment (J&E) on koostanud 2009.a. analüüsi esitatud vaietest ja nende mittelubatavuse või rahuldamata jätmise põhjustest. J&E leiab oma analüüsis, et tegemist ei ole eriti efektiivse õiguskaitsevahendiga ning et Komisjon peaks olukorra parandamiseks vormistama oma otsused teisiti ning tegema kõik oma otsused vastava veebikeskkonna kaudu üldkättesaadavaks.

Vt kõiki EL määruse 1367/2006 alusel VVO-de poolt esitatud vaideid ja neile saadetud vastuseid Euroopa Komisjoni keskkonnapeadirektoraadi kodulehel (ingl k)

Vt Justice & Environment juriidilist analüüsi EL määrusest 1367/2006 tuleneva vaidemehhanismi toimimise kohta (ingl k)