Hooned võivad mängida olulist rolli saavutamaks ELi energeetika ja kliimamuutusega seotud eesmärgid. Hoonete soojustamine ja muul moel energia kokkuhoid peidab endas suurt potentsiaali, ütlevad Euroopa Parlamendi tööstuse komisjoni liikmed, kes soovivad, et kõik alates 2018. aastast alates ehitatavad hooned toodaksid iseenda jaoks kohapeal energiat.

Möödunud aasta lõpus ning selle aasta alguses toimunud gaasikriis juhtis tähelepanu ELi  energiavarustuse probleemidele ning ELi sõltuvusele väljastpoolt tarnitavast gaasist. ELi liikmesriigid impordivad 51% oma gaasivajadusest.
 
Euroopa ees seisavad seoses energiavarustuse ja -nõudlusega mitmed suured väljakutsed. Ehitiste, mis tarbivad umbes 40% ELi energiast, energiatõhususe parandamine on eriti oluline samm.
 
Seetõttu on Rumeenia parlamendiliikme Silvia-Adriana Ţicău koostatud raporti järgi praegu ELi jaoks õige hetk 2002. aastast pärinev ehitiste energiatõhususe direktiiv taas läbi vaadata ning seda parandada.
 
31. märtsil parlamendi tööstuse komisjoni liikmete heakskiidu saanud raporti hinnangul peaksid aastaks alates 2018. aastast ehitatavad hooned iseenda jaoks kohapeal energiat tootma.
 
Raporti hinnangul peaks Euroopa Komisjon 2010. aastaks esitama ettepanekud ühtse metoodika väljatöötamiseks, et määratleda ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad.
 
Samuti soovivad komisjoni liikmed, et loodaks energiatõhususe ja taastuvenergia fond, et toetada sellele standardile vastavate uute ehitiste osakaalu järkjärgulist suurendamist.
 
Saadikud toetavad käibemaksu alandamist energiatõhususega seotud toodetele ja teenustele. Liikmesriike tuleks julgustada töötama välja energiatõhususe meetmete toetamise riiklikke kavasid.
 
Euroopa Parlament arutab raportit oma maikuusel täiskogul.