Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimist 1 698 047 euroga. Toetuse saaja on Haapsalu Veevärk AS ning raha eraldatakse Ühtekuuluvusfondist.

Projekti eesmärk on viia asula reovee puhastamise ja joogivee kvaliteet vastavusse kehtivatele nõuetele. Selleks rekonstrueeritakse Haapsalu linnas ja Uuemõisa alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikke ning vahetatakse välja Haapsalu reoveepuhasti tehnoloogilisi seadmeid. Projekti kogumaksumus on 2 476 500 eurot ning tööd on kavas valmis saada 2017. aasta lõpuks.

KIKis on jätkuvalt avatud taotlusvoor, mille raames oodatakse veemajandusprojektidele toetust taotlema ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%liselt kuuluv vee-ettevõtja, kes omab projekti piirkonna veemajandustaristut. Projektidega tuleb tagada üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine. Taotlemiseks vajaliku info leiab KIKi kodulehelt ning taotluste esitamiseks on mugavaim viis läbi E-toetuse keskkonna.

„Toetusraha hulk on piiratud ning taotluste hindamine toimub jooksvalt. Seetõttu ei tasu jätta taotluse ettevalmistamist ja esitamist viimasele hetkele,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.

Veemajandusprojektide kaasfinantseerimiseks on võimalik taotleda KIKi kaudu ka laenu.

Toetusmeetme „Veemajandustaristu arendamine“ töötas välja Keskkonnaministeerium. Aastatel 2014-2020 suunab riik KIKi kaudu veemajanduse arendamisse 144 miljonit eurot struktuurifondide raha.