Hiiu Tuul MTÜ esitas vaide Hiiu vallavolikogu 8. juuni istungil vastu võetud otsusele kiita heaks koostööleping Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuulepargiga Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele. Hiiu Tuul on seisukohal, et heaks kiidetud koostööleping ei ole õiguspärane ega otstarbekas ning tuleks seega kehtetuks tunnistada.

Vaide esitaja Hiiu Tuul MTÜ esindaja Inge Taltsi sõnul on Hiiu vallavolikogu heaks kiitnud vallale ja selle elanikele kahjuliku lepingu ning sellega asetanud kohaliku omavalitsusüksuse huvide konflikti. „On arusaamatu, miks on kohaliku omavalitsuse üksusel vaja sõlmida erainvestorist arendajaga arendajat soosiv leping, pannes end ühtlasi olukorda, kus Hiiu valla, aga hiljem ka ühinenud omavalitsuste võimalused Hiiumaad mõjutavat objekti puudutavates otsustes kaasa rääkida on tunduvalt ahtamad,“ ütles Talts.

Taltsi sõnul ei olnud koostöölepingu heaks kiitmine vallavolikogu poolt õiguspärane, kuna sellega on Hiiu vald jätnud täielikult tähelepanuta potentsiaalsed negatiivsed mõjud nii loodusele kui elanikele. Heaks kiidetud koostöölepinguga on vald andnud ära võimaluse tuulepargi rajamisel astuda välja kohalike huvide, sealhulgas Hiiumaa looduse kaitseks. „Leiame, et kohalik omavalitsusüksus kui avaliku võimu kandja ei või sõlmida lepinguid, mis piiravad tema õigusi tegutseda avaliku võimu kandja ja haldusorganina,“ lisas Talts.

Ühtlasi juhitakse vaides tähelepanu, et enne haldusreformi lõppemist on kohalikel omavalitsustel lojaalsuskohustus hoiduda võtmast kohustusi uuele omavalitsusüksusele, kui kohustuse võtmine ei ole hädavajalik ega kiireloomuline. “Põhjendamatu on Hiiu vallavolikogu kiirustamine koostöölepingu heaks kiitmisega, kui antud lepinguga võtavad nad olulisi kohustusi kogu ühtsele Hiiumaa vallale,“ ütles Talts.

Lisaks toob Hiiu Tuul MTÜ vaides välja, et menetluse käigus on koostöölepingu tingimusi muudetud: heaks kiidetud lepingus on piiratud kogukonna arenguks lubatud eraldiste kasutamist vaid tuulepargi mõjus olevatele valdkondadele. „Algselt kogukonna hüvanguks lubatud kasu on nüüd määratud hoopis tuulepargi mõjude leevendamiseks. Tuulepargi mõjusid peavad arendajad niikuinii leevendama ning tegema seda oma kuludega. Mõjude leevendamine ei ole täiendavaks hüveks kohalikule omavalitsusele,” selgitas Talts.

“Antud lepingu heaks kiitmisega Hiiu vald sisuliselt loobub Hiiumaa looduse ja Natura alade kaitsmisest ning võtab omale kohustuse toetada tuulepargi rajamist Hiiumaa rannikuvette ning tegema koostööd selle võimalikult kiireks rajamiseks,” ütles Talts.

Hiiu Tuul MTÜ juhib tähelepanu, et Hiiu vallale ja Hiiumaa elanikele ei ole siiani teada, milline koostööleping tegelikult heaks kiideti. Hiiu valla dokumendiregistrist on leitav vallavolikogu otsus koostöölepingu heaks kiitmise kohta, kuid koostöölepingut ja koostöölepingu lisasid heaks kiidetud kujul avalikustatud ei ole.