Keskkonnainvesteeringute Keskuses kiideti heaks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) taotlus, millega soovitakse moderniseerida Eesti keskkonnaseirevõrk, mille üheks ülesandeks paljude seast on elanikkonna operatiivne teavitamine ja ilmaprognooside täpsusele kaasaaitamine. Toetus jaamade uuendamiseks tuleb täies mahus Euroopa Regionaalarengu Fondist ning projekti maksumuseks on 26 miljonit Eesti krooni.

EMHI tegeleb peamiselt ilmaprognooside ja tormihoiatuste koostamise ning meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire korraldamisega. Projekti käigus moderniseeritakse olemasolevat seirevõrku ning lisatakse uusi rannikumere jaamu, mille tulemusena täieneb seireinfo laekumine ajas ja ruumis, mis tõhustab võimalike ohtlike ilmasituatsioonide varajast avastamist.

"Kolm aastat kestva projekti lõpuks on EMHI seirevõrk terviklikult moderniseeritud, mis tähendab, et  meile laekuvate andmete hulk on piisav, et tagada reaalajas laekuvad andmed keskkonnaohutuse tagamiseks," sõnas EMHI peadirektor Jaan Saar. "Samuti paraneb seireandmete haldamine ja nende kvaliteet, mis tähendab, et keskkonnainfo põhjal tehtavad otsused muutuvad usaldusväärsemaks."

Projekti käigus arendatakse esmalt välja infrastruktuur, mille peale on võimalik paigaldada seiretehnoloogia. Seejärel installeeritakse seadmed ning pannakse mõõdetavad seireandmed automaatselt kesksesse andmebaasi laekuma, samuti koolitatakse spetsialiste tehnoloogiat ja süsteeme kasutama. Lisaks ilma prognoosimise tõhustamisele saab selle projekti valmimisel koguda ka rohkem andmeid ka välisõhu kvaliteedi, veekogude seisundi, osoonikihi õhenemise ja kliimamuutuste kohta.

Kokku on aastatel 2007-2013 Euroopa Regionaalarengu Fondist keskkonnaseire arendamiseks toetusi plaanitud 50 miljoni Eesti krooni jagu. Toetuse saajateks on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud investeeringute kava alusel määratud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.