Üldine keskkonnaseisund Eestis on hea, selgub riikliku keskkonnaseire tulemusi koondavast ülevaatest „Eesti keskkonnaseire 2004-2006“, mille andis välja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (ITK).

Ülevaate „Eesti keskkonnaseire 2004-2006“ eesmärk on anda teavet Eesti keskkonnaseisundi ja selle muutuste kohta ning tuua üha enam esile erinevate teemade vahelisi seoseid. Lisaks seiretulemuste lühiülevaadetele on kogumikus arvukalt jooniseid, teemakaarte ja fotosid. 

„Eesti keskkonnaseire 2004-2006“ põhineb riikliku keskkonnaseire ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme hindamiseks läbi viidava seire tulemustel. 

Pikaajalistest aegridadest selgub, et Eesti keskkonnaseisund paranes oluliselt peale nõukogude korra lagunemist. Viimastel aastatel on mitmes valdkonnas täheldatud saastetasemete ja reostuskoormuste vähenemise pidurdumist või isegi mõningast suurenemist, seda nii tugevnenud tööstuse kui põllumajandusliku tegevuse hoogustumise tõttu. Eluslooduse ja maastike mitmekesisuse seire näitab mitmete liikide arvukuse vähenemist looduslike elupaikade ja kasvukohtade kadumise või nende seisundi halvenemise tõttu. Poollooduslikel kooslustel on jälgitav nende liigirikkuse, iseloomuliku ilme ja funktsioonide kadumine inimtegevuse lakkamise tõttu. 

Üldine keskkonnaseisund on Eestis hea, seda nii põhja- ja pinnavee kui välisõhu kvaliteedi osas. Eestis ei ole probleemiks taimekaitsevahendite sisaldus mullas või põhjavees, ka raskmetallide sisaldused on erinevates keskkondades madalad. Metsade tervis on hea, vaadeldavate puuliikide seisund pole seireperioodil (1994-2006) oluliselt halvenenud. Kaugseire meetoditega määratav lageraiealade osakaal metsaga metsamaast jääb kohalike omavalitsuste lõikes alla 1%. Põllumuldade seire näitab jätkuvalt head mullaviljakuse taset, kuigi ühekülgne väetamine on põhjustanud mitmetes piirkondades teatud mikroelementide puuduse mullas. Põllumajandusmaastikel on vähenenud söötijäänud alade pindala. 

Käesolev väljaanne on elektroonselt kättesaadav ITK veebilehel: www.keskkonnainfo.ee

ITK avaldab keskkonnaseire tulemused nii veebis kui paberil. Iga-aastased elektroonsed väljaanded on mõeldud laiale lugejaskonnale. Igal viiendal aastal ilmuv paber- ja e-trükis esitab seiretulemusi seostatumalt, sidudes peatükke tihedamalt üksteist toetavate faktide-tulemuste kaudu.  

Lisainfo:

Katrin Väljataga

ITK seirebüroo juhataja

673 6614

katrin.valjataga@ic.envir.ee

www.keskkonnainfo.ee