Korralduse aluseks on EL määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, ning EL rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, millega luuakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad EL määruse (EÜ) nr 1224/2009 rakendamiseks. Korralduse eesmärk on kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste karistamine ja asjakohase punktisüsteemi rakendamine.

Vastavalt EL määrusele nr 1224/2009 kohaldavad liikmesriigid kalapüügialaste tõsiste rikkumiste korral punktisüsteemi, mille alusel saab kalalaevatunnistuse omanik asjakohaseid punkte ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumise eest.

Tõsiste rikkumiste eest antavate punktide arv määratakse kalalaevatunnistuse omanikule. Kui rikkumisega seotud trahvipunkte on kogunenud rohkem kui 18, peatatakse kalalaevatunnistus automaatselt vähemalt kaheks kuuks. Kui aga tunnistuse omanikule on kogunenud 90 punkti, võetakse kalalaevatunnistus jäädavalt ära ja kalalaeva kasutamine kalapüügil keelatakse.

Rikkumised, mille eest karistuseks punkte määratakse, on näiteks kalapüük keeluajal või keelukohas, keelatud või nõuetele mittevastavate püügivahendite kasutamine, kalapüügiloata püük jne. Kalapüügialaste rikkumiste kohta peab arvestust ja määrab selle eest kalapüügilaevadele nn karistuspunkte Keskkonnainspektsioon.

Punktisüsteem on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2012. aastal, Vabariigi Valitsuse korraldus jõustus 2. veebruaril.


kikKäesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse igakuisest keskkonnaõiguse uudiskirjast, mille väljaandmist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.