Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR on nüüd täismahus tasuta kättesaadavad kõik ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets aastakäigud. Ajakirjade värskemad numbrid lisatakse jooksvalt, Eesti Loodus tehakse seal tasuta kättesaadavaks pool aastat ja Eesti Mets aasta pärast ajakirja ilmumist. Viited mõlema ajakirja täisversioonidele on nüüd ka raamatukogude elektronkataloogis Ester. Peale selle on kõik digiteeritud ajakirjad saanud tekstilise tuvastuse, mis võimaldab teha tekstiotsingu nii otse DIGARis kui ka sealt alla laaditud failides ja teeb
need nähtavaks ka Google`i otsimootorile.

Eesti Loodus ja Eesti Mets on kõige pikema traditsiooniga loodus- ja teadusajakirjad: Eesti Loodus on ilmunud aastatel 1933–1941 ning alates 1958. aastast tänaseni, Eesti Mets aastatel 1921–1944 ning uuesti alates 1989. aastast. Alates 2001. aastast on ajakirju andnud välja MTÜ Loodusajakiri.

Ajakirjade vanad aastakäigud on digiteerinud Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu, töödelnud ja arhiveerinud Eesti rahvusraamatukogu. Ettevõtmist toetas keskkonnainvesteeringute keskus.

MTÜ Loodusajakiri on alates 2001. aastast andnud välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont ja Loodusesõber, venekeelset kogumikku Gorizontõ Estonii, artiklikogumikku „Lehed ja tähed“, „Looduse raamatukogu“ väljaandeid, loodushäälte heliplaate ja loodusteemalisi rakendusi nutiseadmetele. Loodusajakirja tegevust toetavad keskkonnainvesteeringute keskus ning haridus- ja teadusministeerium.