PRIA kalandustoetuste büroo menetleb praegu jaanuaris laekunud 33 vesiviljeluse investeeringutoetuse taotlust, millega küsiti kala- ja vähikasvatuse edendamiseks ligi 176 miljoni krooni; meetme eelarve on 100 miljonit krooni.

Tegemist on Euroopa Kalandusfondi meetmega 2.1, mille tingimuste kohaselt saab toetust vaid kindlate kalaliikide ja vähkide kasvatamiseks. Samuti on määratletud minimaalne toodangumaht, mida projekt elluviiduna peab võimaldama: kala sõltuvalt liigist 50-100 tonni ja vähke 25 000 tk aastas.

Kõige rohkem taotlusi laekus Saaremaalt – seitse. Neli taotlust esitati nii Tartumaal, Lääne-Virumaal kui ka Harjumaal; ülejäänud maakondades vähem. Kalaliikide lõikes sooviti kõige rohkem toetusi vähikasvatuseks (14 projekti) ja vikerforelli tootmiseks (7). Esindatud on ka angerja, karpkala, tuura, koha, siia jt kasvatamine.

Investeeringud tuleb teha vesiviljelushoonete või rajatiste ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ning sinna seadmete ja tehnosüsteemide saamiseks.

„Taotluste hindamisel kasutame Eesti Maaülikooli ekspertide abi ja ekspertiisi peavad läbima kõik projektid,“ ütles PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves. „Ekspertiisi eesmärk on selgitada, kas projekt on tehniliselt teostatav ja jätkusuutlik ning kas see võimaldab elluviiduna toota kala või vähki nõutud mahus.“

Piret Ilves tõdes, et aasta-aastalt on taotluste kvaliteet halvenenud: dokumente on paljude taotluste juures puudu või on need vigadega, kavandatava hoone põhiprojekti asemel esitatakse eelprojekt, hinnapakkumised pole lahti kirjutatud. „Just põhiprojekt peab läbima ekspertiisi ja põhiprojektist saab järeldada, kas hinnapakkumised on realistlikud. Oleme varem tuvastanud lausa viiekordset ülepakkumist, aga pettused tulevad varem või hiljem välja.“

Vesiviljeluse investeeringutoetuste määramise otsused teeb PRIA 9.juunil 2009, koostades hindepunktide alusel taotluste paremusjärjestuse. Investeeringud tuleb ellu viia järgneva kahe aasta jooksul. Üks taotleja võib meetme programmperioodi jooksul saada toetust kuni 8 mln krooni, projekti abikõlbulikust maksumusest vähemalt 50% peab moodustama omaosalus. Vesiviljelusmeedet rahastavad EKF ja Eesti riik.

PRIA-l on tänavu kavas avada veel vähemalt 9 EKF toetusmeetme taotlusvooru. 2009.a alguseks oli PRIA vahendusel makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks toetusi 13,5 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.