Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, millega muudetakse kokku kuut määrust. Muu hulgas tekib kalandusettevõtjatel võimalus investeerida keskkonnasäästlikumatesse külmutusseadmetesse.

 

  • Veemajandus
  • 7. veebruar 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Kalatoodete käitlejad saavad määruse muutmisel võimaluse investeerida keskkonnasäästlikumatesse külmutusseadmetesse eelnevalt energia- või ressursiauditit läbiviimata,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Keelustatavate külmagaasiseadmete väljavahetamine on oluline keskkonnahoiu seisukohast, energia- või ressursisäästu ei pruugi nende väljavahetamine kaasa tuua,“ lisas Tamm.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõttel tekib võimalus taotleda fluoritud kasvuhoonegaasidel töötavate jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemiseadmete väljavahetamiseks toetust keskkonnasõbralikumal tehnoloogial töötavate seadmete vastu. Seadmete soetamise ja paigaldamise vajadus ei pea olema välja toodud energia- või ressursiauditi aruandes.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu fluoritud kasvuhoonegaaside määruse eesmärk on säästa keskkonda keskkonnasõbralikemate külmaainete kasutuselevõtmise teel. Fluoritud kasvuhoonegaasid on praegu enimlevinud külmaained ning nendel gaasidel töötavate jahutus- ja külmutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemise keelustamise kuupäevad on leitavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 I ja II lisast.

Investeerida saab keskkonnasäästlikumatesse seadmetesse, milleks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 I lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaasidel töötavate jahutus- ja külmutusseadmed.

Määruse eelnõuga muudetakse järgmisi määruseid:

·         maaeluministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”;

·         maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrus nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus”;

·         maaeluministri 15. mai 2017. a määrus nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus”;

·         maaeluministri 5. veebruari 2016. a määrus nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus”;

·         maaeluministri 27. juuni 2017. a määrus nr 49 „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus”;

·         maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrus nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus”.

Maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine“ eelnõu eelnõude infosüsteemis