5. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks kalapüügiseaduse muudatused, mis ohjeldavad ebaseaduslikku kalapüüki, täpsustavad harrastuskalapüügiks kasutatavaid püügivahendeid ja kalastuskardi taotlemise algusaega ning võimaldavad kalastuskaardi elektroonilist väljastamist.

Üks olulisem muudatus harrastuspüüdjatele on kalastuskaartide taotlemise algusaja muutmine. “Pärast seadusemuudatuse jõustumist algab kalastuskaartide taotlemine nii elektrooniliselt kui ka Keskkonnaameti büroode kaudu samal ajal ehk kell 9,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Seni kehtiva seaduse järgi oli eelis elektrooniliselt kalastuskaardi taotlejatel, kes said taotluse sisse anda taotluspäeval alates 00.00-st, kuid kohapeal büroodes võeti taotlusi vastu tööpäeva algusest.”

Seadusemuudatuste kohaselt on ka kavas harrastuskalapüügil ära kaotada paberkujul kalastuskaart – püügiõiguse kontrollimine hakkab käima isikut tõendava dokumendi alusel. “See tähendab, et ligi kümme tuhat kalastuskaardi alusel kalastajat võivad kalal käies piirduda üksnes isikut tõendava dokumendi kaasas kandmisega, paberil kalastuskaarti vaja pole,” märkis Tamkvi.

Kutselise kalapüügi olulisem muudatus on see, et püügivõimaluste omanikud saavad õiguse anda oma püügivõimalusi kasutada teistele püügiõiguse omanikele nii, et see ei muuda nende ajaloolise püügiõiguse suurust. Samuti nähakse ette võimalus vastavalt vajadusele kalalaevaregistris tekkinud vaba püügivõimsuse ülekandmiseks ühest laevastiku segmendist teise.

Seaduse eelnõu loetleb ka sellised kalapüüginõuete tõsised rikkumised, mille eest määratud karistuse kehtivuse ajal uuesti toime pandud rikkumisele järgneb kalapüügiloa tühistamine. Ka ei väljastata püügilube enam nendele taotlejatele, kellel on rohkem kui üks kehtiv karistus taoliste rikkumiste eest.

Uue sättena lisandub kalapüügiseadusesse Euroopa Liidu vastavast määrusest tulenevaid nõudeid merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete impordile, ekspordile ja reekspordile.

Valitsuses heakskiidetud seaduseelnõu jõuab edasisteks aruteludeks Riigikokku.