Keskkonnaamet saatis AS´le Raju otsuse, millega kiidab heaks Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Keskkonnaamet leidis KMH aruande läbitöötamise järeldusena, et hüdroenergia tootmine ei ole võimalik, kuna KMH aruanne jätab üles põhjendatud ja teaduslikud kahtlused kavandatava tegevuse negatiivse mõju osas Natura 2000 alale. Amet jõudis veendumusele, et KMH aruanne vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning arendaja saab selle alusel astuda samme tagamaks Sindi paisul veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine.

Aruandest ning sellele antud tagasisidest on võimalik selgelt järeldada, et Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamine on võimalik tehiskärestiku või kalarambi ja kalapääsu samaaegse rajamisega jõe paremkaldale.

Keskkonnaameti jaoks on oluline tagada suure kalastikulise tähtsusega jõel kalade vaba liikumine ja anda seeläbi oluline impulss Pärnu jõe hea veemajandusliku seisundi saavutamiseks. Otsuse jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks.

„Keskkonnaamet loodab väga, et KMH aruande heakskiitmise järgselt otsustab arendaja konstruktiivsete lahenduste kasuks ning asub tegutsema selle nimel, et Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärgid saaksid täidetud,“ ütles Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal Taimar Ala.

Otsusega saab tutvuda keskkonnaameti kodulehel