2. veebruaril tähistatava rahvusvahelise märgalade päeva puhul koostas Keskkonnaamet koolidele esitluse "Märgalad Eestis", mis on mõeldud teema tutvustamiseks koolinoortele alates kuuendast klassist.

Õpetaja töö lihtsustamiseks mõeldud esitlus annab lühiülevaate Eesti märgaladest ja nende olulisusest. Esitlus tutvustab märgalasid kui tervikut ning kaitsealasid ja neis asuvaid märgalasid lähemalt. Seega saab õpetaja valida teema lähedasemaks muutmiseks oma maakonnas asuvad kaitsealad.

Esitluse materjalide hulgast leiab õpetaja põhjalikumat infot märgalade kujunemisest, tähtsusest, kasutamisest ja kaitsest; samuti Eesti märgalade tutvustuse, rahvusvahelise märgaladeteemalise loodusharidusliku koostööprojekti "Tagasi loodusesse" tutvustuse ning Keskkonnaameti pakutavate märgaladega seotud õppeprogrammide loetelu.

Eestis on 12 Ramsari tähtsusega märgala. Ramsari konventsioon on rahvusvaheline märgalade kaitset ja kasutamist  reguleeriv kokkulepe, mis sõlmiti 1971. aastal Iraanis, Ramsari linnas. Tänavu 40. aastapäeva tähistav looduskaitselepe on ainus ühele kindlale  ökosüsteemi tüübile suunatud konventsioon. Eestis ratifitseeris Riigikogu leppe 20.oktoobril 1993.aastal.

Esitluse (.pdf) koos õpetajatele mõeldud lisainfoga (.pdf) leiab Keskkonnaameti kodulehelt.