Keskkonnaministeerium on asunud kaasajastama ja korrastama keskkonnakaitselubade süsteemi. Uue kasutajakesksema süsteemi loomisele on igaühel võimalik kaasa rääkida.

2021. aasta mais alustas ministeerium projektiga „Keskkonnakaitseluba 3.0“, mille eesmärk on muuta nõuded taotlejatele selgemaks ja mõistlikumaks ning lühendada menetlusaega.

„Praegune lubade väljastamise süsteem pole tasakaalus, kuna loa omamise kohustus ei ole alati proportsionaalne tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnariskiga,“ selgitas kantsler Meelis Münt. 

Uus süsteem saab olema valdkondade ülene, mis võimaldab arvestada tõhusamalt keskkonnamõju võimaliku ülekandumisega ühelt elemendilt teisele (õhk, vesi, pinnas, elurikkus, maahõive jne). Samuti saavad nõuded olema eri valdkondades ühtlustatud.

„Oluline on ka see, et lubade taotlejad saaksid tagasisidet senisest märksa kiiremini,“ ütles kantsler. Kuna väiksema keskkonnariskiga tegevuste puhul väheneb bürokraatlike toimingute hulk, muutub taotluste läbivaatamine kiiremaks, ent võimaldab samas igasse taotlusse paremini süübida. „Oleme ranged seal, kus keskkonnamõju on suur ning lihtsustame taotlemist seal, kus see on põhjendatud ja keskkonnamõju on väiksem,“ sõnas Münt.

Selleks, et uue süsteemi disainimisel arvestada kõigi osapoolte probleemide ja vajadustega, viidi 2021. aasta suvel läbi kümneid intervjuusid ning korraldati koosloome töötuba. Seni on kaasatud osapoolte olnud seas näiteks lubade taotlejad, kohalikud omavalitsused, erialaliidud, lubade menetlemisega seotud ametnikud jt. 

Ettepanekuid keskkonnakaitse lubade süsteemi kohta saab teha igaüks. Järgmine võimalus kaasarääkimiseks on 3. novembri virtuaalkohtumisel, kus antakse ülevaade projekti eesmärkidest, tegevustest ja ajakavast. Rohkem infot projekti kohta ja virtuaalkohtumisele registreerimine Keskkonnaministeeriumi veebilehel.