Valitsus kiitis istungil heaks eelnõu, millega vähendatakse bürokraatiat ning keskkonnakaitselubade taotlemine muutub kiiremaks ja selgemaks.

„Soovime nii ettevõtete kui ka riigi administratiivset koormust vähendada,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas. „Kehtiv süsteem on ajale jalgu jäänud ning lubade taotlemine on veninud pikaks. Soovime bürokraatia vähendamisega lubade taotlemist ja menetlust kiirendada. Muu hulgas saavad ka kohalikud omavalitsused edaspidi parema ülevaate, milliseid keskkonnaalaseid tegevusi nende territooriumil planeeritakse.“

Plaanitavad muudatused lihtsustavad lubade väljaandmist, mis aitab Keskkonnaametil oma piiratud ressursse paremini kasutada ja tõhusust suurendada. Kuna väiksema keskkonnariskiga tegevuste puhul väheneb bürokraatlike toimingute hulk, muutub taotluste läbivaatamine kiiremaks.

„See peaks looma olukorra, kus väikese keskkonnamõjuga ettevõtted saavad kiiremini alustada oma tegevust. Samas võimaldab see spetsialistidel suurema võimaliku keskkonnariskiga tegevuste taotlustesse põhjalikumalt süveneda ning olla tähelepanelikum seal, kus see on vajalik,“ ütles asekantsler Kaupo Heinma.

Lisaks lihtsustatakse ettevõtete keskkonnakaitseloa taotlemist, kui see on vajalik elutähtsa teenuse tagamiseks – näiteks kaugküttekatlamaja viimisel ühelt kütuselt teisele.

Olulise muudatusena saavad omavalitsused kiiremini teada, milliseid keskkonnamõjuga tegevusi nende territooriumil planeeritakse. Kui varem sai omavalitsus infot planeeritava tegevuse kohta pärast seda, kui Keskkonnaamet oli taotluse üle vaadanud, siis edaspidi liigub info taotluse esitamise hetkel otse keskkonnaotsuste infosüsteemist omavalitsuseni.

Veel vähendatakse omavalitsuste kohustust oma dokumente kooskõlastada – näiteks ei pea enam jäätmekava ja -hoolduseeskirja ning jäätmeveo hankega seotud dokumentide kohta Keskkonnaametilt arvamust küsima.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust, atmosfääriõhu kaitse seadust, jahiseadust, jäätmeseadust, keskkonnatasude seadust, keskkonnavastutuse seadust, maaparandusseadust, maapõueseadust, tööstusheite seadust ja veeseadust.