Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada siseriiklikust keskkonnaprogrammist 142 projekti kokku 10 870 118 euroga. Toetust saavad projektid kaheksas valdkonnas üle kogu Eesti.

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul aitavad kõik need enam kui 140 projekti keskkonda paremaks muuta. „Suurima toetussumma said veemajandusprojektid, tänu millele väheneb oht põhjaveele ning tagatakse tuhandetele inimestele mitmel pool üle Eesti nõuetele vastav joogivesi. Ka on loota, et Peipsi järve seisund paraneb, kui rajatakse Mehikoorma, Kükita, Tiheda, Kasepää ja Kallaste ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid.”

KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel toob esile, et rahastatud projektide abil lammutatakse maastikupilti kahjustavaid hooneid, korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe, koostatakse mürakaarte ja tegevuskavasid, rajatakse harrastuskalastajatele püügiplatvorme, organiseeritakse mitmeid teavituskampaaniaid, parandatakse asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme ning viiakse läbi erinevaid inventuure ja uuringuid. „Tegelikult on see on vaid lühike ülevaade toetust saanud projektidest. Lähiaastatel viiakse ellu mitmeid sisukaid ja vajalikke projekte Eesti keskkonna heaks. Tuletame kõikidele toetuse saajatele meelde, et KIKi spetsialistid on alati abiks tekkinud küsimuste lahendamisel ja projektide elluviimisel,“ sõnab Kaskel. 

Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad ringmajandus, merekeskkond, looduskaitse ja metsandus.

Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest siit. NB! Otsing kuvab antud taotlusvooru (2018-2) juures ka erandkorras rahastatud keskkonnaprojekte (KIKi nõukogu 13. juuli, 18. septembri, 27. novembri ja 17. detsembri koosolek).

Keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot. Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.