16. augustil sulgub Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi selle aasta viimane taotlusvoor, kus on võimalik taotleda Eesti keskkonnatasudest laekuvat raha erinevateks keskkonnaprojektideks. Uuenenud määrusega on lisandunud rahastatavaid tegevusi ning suurendatud keskkonnateadlikkuse maakondlike projektide maksimaalset toetussummat.

Keskkonnaprogrammi toetuste andmist koordineeriv keskkonnaministri määrus täienes 12. juulil ning peamised muudatused puudutavad projektide hindamiskriteeriume. Lisaks tehti sisulisi muudatusi ka keskkonnakorralduse ja keskkonnateadlikkuse programmide toetavate tegevuste osas.

Keskkonnakorralduse maapõue programmi lisandus rahastatava tegevusena geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamisega seotud teabe tutvustamine avalikkusele. Samuti lisandus keskkonnakorraldusse uus toetusvaldkond, millega toetatakse hädaolukorraks valmistumist, lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning selle alase koostöö suurendamist.

Keskkonnateadlikkuse maakondliku alamprogrammi projektitaotluse piirsummat tõsteti 70 000 kroonilt 100 000 kroonini. Kuna keskkonnateadlikkuse programmis ei nõua KIK alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt omafinantseeringut, on see koolidele hea võimalus lapsi loodusesse viia või läbi erinevate õppepäevade ja tegevuste keskkonnahoidu tutvustada.

Keskkonnaprogrammi kaudu toetatakse seitset valdkonda: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus. Neile lisandub maakondlik programm, mis koosneb eelpool nimetatud valdkondade väiksemamahulistest projektidest.

Maakonnas teostavate projektide taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse, üleriigiliste projektide taotlused Tallinna kontorisse (Narva mnt 7A). Kui projekt korraldatakse kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

KIK asutati sihtasutusena keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ja selle muutmise seaduse alusel rahandusministeeriumi haldusalas 2000. aasta maikuus. Keskuse põhitegevus on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist. Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

Loe keskkonnaprogrammi ja –teadlikkuse kohta lisaks KIKi kodulehelt:

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm.html
http://www.kik.ee/et/keskkonnateadlikkus/keskkonnateadlikkus.html
Uuenenud määrus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13203882&searchCurrent