Keskkonnaameti poolt 2009. aasta meresaarte haudelinnustiku seire tulemused näitavad, et Kihnu arhipelaagis asuvatel saartel on haudelinnustiku pesade rüüstamine tunduvalt kõrgem looduslikust foonist. Hoolimata headest looduslikest tingimustest pesitsusajal oli suur hulk pesi mai lõpus ja juuni alguses tühjad või poolikute kurnadega.

Keskkonnaameti looduskaitsebioloogid kontrollisid riikliku seire raames lindude pesitsemist pea kõigil Pärnu maakonna merealale jäävatel väikesaartel. Seire käigus ilmnes, et ajalooliselt parimate linnusaarte hulka kuuluvatel Kihnu laidudel on käesoleval aastal enamus pesadest rüüstatud, kõige nähtavam oli see kajaka- ja tiirupesade puhul.
Leitud 720 kajaka- ja 412 tiirupesast olid tühjad rohkem kui pooled (vastavalt 57% ja 53%). Täiskurn oli vaid 20% kajaka- ning 28% tiirupesadest.

Kihnu laidudele suhteliselt sarnastel Varbla laidudel oli samal ajal tühje kajakapesi 11% ja  tiirupesi 12% ning täiskurn 52% kajaka ning üle 82% tiirupesadest. Samuti koorusid Varbla laidudel aktiivselt juba ka kajakate ning tiirude pojad. Kihnu laidudel linnupoegade
koorumise märke veel ei olnud, mis näitab, et leitud kurnad olid alles värskelt munetud järelkurnad.

Kihnu laidude lindude pesade rüüstamise üheks peamiseks põhjuseks on munade korjamine inimeste poolt. Pea kõigil inventeeritud saartel leidus märke inimeste hiljutisest viibimisest saarel. Samuti ei leitud saartelt oluliselt munakoori, mis jäävad maha teiste lindude või imetajate rüüste järgselt.

Munade korjamine laidudelt on olnud Kihnu kultuuri osaks. Kaasajal, mil ei ole puudust põllumajanduslikul teel toodetud munadest, on see taunitav, kuna selle tulemusel puudub rohkem kui kolmandikul Pärnu maakonna meresaartel pesitsevatest tiirudest ja kajakatest võimalus järglaskonda soetada.

Kihnu laiud asuvad rahvusvahelise tähtsusega Pärnu lahe linnualal, mille kaitse-eesmärgiks on ka laidudel pesitsevad haudelinnud. Looduskaitseseaduse kohaselt (prg 55 lg 61) on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine keelatud.