Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab tänasest, 1. juunist taotlusvooru keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele eriolukorra tõttu ära jäänud aktiivõppeprogrammide toetuseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2020 kell 17.

  • Bioneeri uudised
  • 5. juuni 2020
  • Foto: Iisaku Looduskeskus. Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaminister Rene Kokk peab oluliseks, et keskkonnahariduskeskused saaksid oma tegevust jätkata samal viisil nagu enne eriolukorda.

„Just sellepärast otsustaski valitsus eraldada toetusrahad loodus- ja keskkonnahariduskeskustele. Eriolukorra ajal kasvas inimeste huvi looduses viibimise vastu märgatavalt. Ilmselt soovib ka keskkonnaõppeprogrammidega liituda senisest enam inimesi,“ lausub keskkonnaminister.

„Pikendasime juba eriolukorra alguses koolide ja lasteaedade loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppekäikudes osalemist selle aasta lõpuni, et lapsed ei jääks uutest teadmistest ilma,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Kindlasti on oluline, et saame põnevaid õppevõimalusi pakkuvatele keskustele keerulisel ajal täiendavalt appi tulla ja nii kaasa aidata keskkonnaalaste uute teadmiste ammutamisele.“

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja peab olema registreeritud loodus- või keskkonnahariduskeskusena ning õppeprogrammide pakkujana portaalis www.keskkonnaharidus.ee. Taotleja pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedihindamise ning juhul kui seda ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamisele saata. Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab.

Valitsuse otsusega eraldatud 150 000 eurot aitab keskustel tasuda tekkinud kulude eest perioodil 12. märts kuni 31. detsember 2020. Näiteks kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus jms. KIK vaatab taotlusi üle jooksvalt nende laekumise järjekorras ning maksab toetuse välja pärast positiivse otsuse tegemist. Toetuse maksimaalne suurus on 8000 eurot, kuid iga keskuse konkreetne summa sõltub läbiviidavate õppeprogrammide arvust.

Toetust saab taotleda E-toetuse keskkonnas kuni 15. juuni 2020 kella 17-ni. Täpse info toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Angelika Veršilt (angelika.versh@kik.ee, 6 274 311).

Toetust on võimalik saada ka siis, kui MTÜ või SA on taotlenud või plaanib taotleda toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või mõnest muust toetusest. Vastav info tuleb taotluses esitada ning toetuse eraldamise otsustamisel hindab KIK antud toetuse vajadust. Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeetme töötas pärast Vabariigi Valitsuse otsust raha eraldada välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga.

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse ning nendest pooled on SA-d ja MTÜ-d, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad enamasti keskustes ja looduses. Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.