Selgusid esimesed 8 toetuse saajat, kelle soojusmajanduse investeeringuid toetab riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist 3,07 miljoni euroga. Projektid viiakse ellu Lääne-, Valga-, Saare- ja Harjumaal.

Projektid aitavad vähendada soojusvarustussüsteemide keskkonnamõju kuna tootmine viiakse üle keskkonnasõbralikule kütusele ning parandatakse tootmis- ja jaotamissüsteemi tõhusust. Lihulas, Kuressaares, Valgas, Haapsalus rekonstrueeritakse ja rajatakse soojustorustikke 4,86 km ulatuses. Tänu sellele väheneb aastane soojuskadu ca 2400 MWh võrra. Lisaks saavad uued soojuse tootmisseadmed Saku, Laagri, Loo ja Haapsalu.

„KIK-i poolt toetatavate projektide tulemusena paraneb Haapsalu ja Valga soojusvarustus ning kaugküttesüsteemi energiatõhusus,“ selgitas projektide otstarvet AS-i Eraküte juhatuse esimees Priidu Nõmm. „Asendame kahes linnas uute eelisoleeritud torustikuga kokku ligi 2000 m vana amortiseerunud magistraaltorustikku, mis suurendab soojusvarustuskindlust ning vähendab soojuskadusid. Haapsalus moderniseerime lisaks ka katlamaja seadmeid, mille eesmärgiks on suurendada katlamaja tootlikkust ning vähendada atmosfääriheitmeid“, lisas Nõmm. Nimetatud projektid planeerib AS Eraküte realiseerida 2017-2018 aasta jooksul.

Kõiki rahastuse saanud projekte näeb siit.

Tegemist on esimeste investeeringuprojektidega EL 2014+ programmperioodil, mil kokku suunatakse kaugküttesektorisse investeeringuid summas 70,5 mln eurot.

KIKile esitati esimeses taotlusvoorus 47 taotlust soojusmajanduse taristu uuendamiseks kogusummas 11 036 002 eurot. Ülejäänud 38 otsust langetatakse lähiajal. Üks taotleja võttis oma taotluse tagasi.

Taotlusvooru raames toetati kaugkütte soojustorustike renoveerimist ja täiendavate ühenduste rajamist, kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Toetust said taotleda soojusettevõtjad ning kohalikud omavalitsused. Toetuse taotlemise eelduseks oli kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud soojusmajanduse arengukava.

Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning seda rahastatakse Ühtekuuluvusfondist.