Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi 2009. aasta I taotlusvoorus esitati kokku 759 taotlust mahuga üle 686 miljoni krooni. Enim taotlusi laekus keskkonnateadlikkuse ja veemajanduse projektideks, maakondade lõikes esitati enim taotlusi Tartumaal, talle järgnesid Harjumaa ja Ida-Virumaa.

Võrreldes eelmise aastaga on taotluste hulk ootuspärane ning ehkki arvuliselt on esitatud vähem taotlusi kui 2008. aasta I voorus, on rahaline suurusjärk samaks jäänud. 2008. aasta esimeses voorus esitati 894 taotlust mille rahaliseks mahuks oli 718 miljonit krooni.

„Kui vaadata taotluste jagunemist erinevate programmide kaupa, siis jätkuvalt on enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse alal, kuid võrreldes varasemaga on tunduvalt vähem taotlusi looduskaitse projektidele,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu.

KIK kontrollib taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele, seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks Keskkonnaministeeriumile. Lõpliku otsuse taotlusvoorul osalenud projektide rahastamise kohta teeb KIKi nõukogu 2009. aasta veebruaris.

Keskkonnaprogrammi rahastatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summadest. KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veemajanduse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus KIKist taotleda keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.