Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus kolmandasse poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamiseks vajaminevate investeeringute toetamise taotlusvooru 22 taotlust kogusummas 2 719 851 eurot. Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Taotlusi esitati kolmandas avatud taotlusvoorus poollooduslike alade taastamiseks kogusummas 595 248 eurot. Poolloodulike koosluste hooldamiseks karja, töövahendite ja traktorite soetamiseks ning vajamineva taristu rekonstrueerimiseks, rajamiseks ja soetamiseks soovitakse kokku saada toetust kogusummas 2 124 603 eurot.

Taotlusvooru laekunud 22-st taotlusest on 8 juba elluviimisel, 13 hindamisel ning üks katkestatud. Lõplikult selguvad kõik toetuse saajad hiljemalt uue aasta alguseks.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et taotlejad soovivad teostada kaitsekorraldus- ja tegevuskavade alusel taastamistöid ning soetada hobuse-, veise- ja lambakarjasid ning töövahenditeks niidukeid, vaaluteid, kaaruteid, presskogureid, esilaadureid, pallihaaratseid ja palliveohaagiseid. Samuti soovitakse soetada ka kaks väiketraktorit puisniitude hooldamiseks. Vajadus on ka poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku taristu loomiseks, see tähendab hooldatavatele aladele tehnikaga juurdepääsuks vajalike teede, sildade ja truupide rajamist ning loomade karjatamiseks vajalike varjualuste, veemahutite, kogumis- ja karjaaedade soetamist.

Toetust said taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

KIK peatas 31. augustil 2018 avatud taotlusvooru, et hinnata praeguseks ajaks saavutatud ja veel vajaminevaid Natura 2000 liikide ja elupaikade säilitamiseks vajalike meetmete rakendamise vajadusi ja võimalusi. Toetusmeetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ töötas välja Keskkonnaministeerium.