Kuna viimased soojad ja põuased aastad on hoogustanud Eesti metsades kuuse-kooreüraski levikut, andis kliimaminister RMK-le loa raiuda üraskitest kahjustatud puid kuni 1400 hektari võrra plaanitust rohkem. Samasuguse loa andis keskkonnaminister üraskikahjude ärahoidmiseks ka 2022. aastal.

„Erakorralist raiet on lubatud teha ka varasematel suurte kahjustustega aastatel,“ ütles kliimaminister Kristen Michal. „Metsades tehtud seire näitab, et kahjustatud on eelkõige küpsed ja valmivad puistud. Kuusikute uuendusraiete pindala suurendamine aitab oluliselt vähendada üraskikahjustuste levikut praegu veel kahjustamata metsadesse. Tänavu kahjude vähendamiseks tehtud erakorralised raied vähendavad edaspidi raiutavate kuusikute pindala.“

Otsuse juures on oluline ka kliimapoliitiline valik. Kui puit kahjustub, siis kõlbab seda vaid odava biomassina ahjus põletada. Kui puud kergete kahjustustega kätte saada, on võimalik neist teha kallima hinnaga kestuvustooteid, milles on ka süsinik pikalt seotud. 

Riigimetsa majandajate uuendusraiete optimaalse pindala aastateks 2023–2027 on kooskõlastanud Keskkonnaagentuur. Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt kinnitas, et üraskirüüste tähendab eriolukorda, nagu seda on näiteks ka tormikahjude likvideerimine, kus raiete puhul tavareegleid rakendada ei saa. 

Kui eelmine keskkonnaminister Madis Kallas tänavu veebruaris riigimetsa lubatud raiemahtu vähendas, kinnitas ka tema, et üraskikahju likvideerimiseks vajalikud raied saab RMK teha kärbitud mahule lisaks. 

„Kuusikuid võib praeguses olukorras raiuda oluliselt tavapärasest suuremal pindalal,“ selgitas Pärt. „Seda tingimusel, et küpsed, kuid heas tervislikus seisundis kuusikud peab jätma osalt raiumata. Praegu tehtud raied vähendavad teisi edasisi raievõimalusi, sest kahju ärahoidmiseks tehtud raiega arvestatakse uuendusraiete järgmise optimaalse pindala määramisel.“ 

RMK prognoosi kohaselt on riigimetsas tehtavad uuendusraied selle sajandi järgnevatel kümnenditel vähenemas, seejuures väheneb ka kuusikute raie..

Kuuse-kooreüraski levikut on Eestis soodustanud viimaste aastate pikk kasvuperiood ja põuad. Kahjustusi saab piirata erakorraliste raietega. Seetõttu tehakse riigimetsas ka pesitsusrahu ajal üraskikahjustuste likvideerimiseks hädavajalikke töid: veetakse kokku metsamaterjali ja kuuse-kooreüraskite püüdmiseks langetatud püünispuid, Keskkonnaameti väljastatud metsakaitseekspertiiside alusel likvideeritakse üraskikoldeid.