SA Keskkonnaõiguse Keskus avalikustab täna kaks aastat kestnud tasuta keskkonnaõigusabi tulemusena koostatud juhtumianalüüsid ning koondanalüüsid olulisematest probleemidest seoses kaevanduste rajamise ja välisõhu kaitsega.

KÕK osutas tasuta keskkonnaõigusabi 2008.a. juunist kuni 2010.a. juunini, selle aja jooksul nõustati kokku ca 60 pöördujat; põhjalikumat tegelemist nõudnud juhtumeid oli ca 20 ringis, sealhulgas kolm kohtuasja.

Olulisemate juhtumite kohta koostatud 10 juhtumianalüüsi annavad näitliku pildi sellest, kuidas keskkonnaalased õigusnormid praktikas reaalselt töötavad ning milliste probleemidega keskkonnaorganisatsioonid, üksikisikud või ametnikud seejuures kokku puutuvad. Analüüsitud juhtumite hulgas on Esivere dolokivikarjäär, Ess-soo kohalik kaitseala, Audru kalakasvandus, ehitusmaavarade arengukava, Hellenurme sigala jm.

Käsitletud juhtumite põhjal koostatud koondanalüüsid kaevanduste rajamise ning müra ja lõhnaga seotud probleemide kohta annavad ülevaate olulisematest õiguslikest kitsaskohtadest nendes valdkondades ja pakuvad probleemidele lahendusi. KÕKi jurist Kärt Vaarmari: „Kaks aastat tagasi projektiga alustades soovisime abistada inimesi nende õiguste kaitsmisel probleemide puhul, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad. Juhtumite käigus saime selgeks, et näiteks liigse müra ja ebameeldiva lõhna vastu on inimestel reaalselt väga raske midagi ette võtta ning probleemi leevendamine võib võtta aastaid. Loodame, et meie analüüsides esitatud ettepanekud aitavad olukorda parandada.”

Koostatud juhtumianalüüsid ning välisõhu ja kaevanduste probleemide analüüsid koos soovitustega on avaldatud siin: http://www.k6k.ee/k6k/mida-me-teeme/projektid/keskkonnaalaste-juhtumite-oiguslik-kasitlemine-ja-analuus

Projekti käigus käsitletud juhtumite kohta saab lähemalt lugeda KÕKi kodulehelt: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/juhtumid

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

SA Keskkonnaõiguse Keskus on 2007.a. loodud sõltumatu professionaalne keskkonnaõigusega tegelev organisatsioon, mille peamiseks sihiks on uurida keskkonnaõiguse praktikat ning teha ettepanekuid selle parandamiseks.